Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledky prijímacieho konania

Všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo pre AR 2024/2025

Priebežné vyhodnotenie skúšky manuálnej zručnosti k prijímaciemu konaniu pre AR 2024/2025 na JLF UK v Martine v študijnom programe zubné lekárstvo (PDF., 107 KB) výsledky sú zverejnené na základe Pidu - kódu, ktorý si uchádzač prevzal pred skúškou manuálnej zručnosti.

Priebežné vyhodnotenie bonifikácie k prijímaciemu konaniu pre AR 2024/2025 na JLF UK v Martine v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo k 12. 04. 2024 (PDF., 511 KB) - Počty bodov uznaných do prijímacieho konania v rámci bonifikácie za iné aktivity sú zverejnené na základe čísla elektronickej prihlášky - žiadosti doručené do 12. 04. 2024 (číslo elektronickej  prihlášky nájdete v ľavom hornom rohu pod čiarovým kódom Vašej EP).

Nelekárske študijné programy pre AR 2024/2025 - Bc.

Na základe odporúčania Komisie dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na vyhodnotenie prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025 zo dňa 16. 04. 2024 rozhodla dekanka o prijatí uchádzačov o štúdium v bakalárskych študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo následovne:

- v študijnom programe ošetrovateľstvo

- v študijnom programe pôrodná asistencia

- v študijnom programe verejné zdravotníctvo

Zverejnený zoznam uchádzačov je zoradený podľa čísla elektronickej prihlášky - (číslo elektronickej prihlášky nájdete v ľavom hornom rohu pod čiarovým kódom Vašej EP)

Výsledok prijímacej skúšky je uvedený podľa študijného programu, ktorý si uchádzač uviedol v prihláške ako prvý v poradí. 

Uchádzači, ktorí nepredložili maturitné vysvedčenie dostanú rozhodnutie o podmienečnom prijatí do doby predloženia overenej kópie maturitného vysvedčenia.