Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledky prijímacieho konania VL a ZL 2023

Výsledky prijímacieho konania

Na základe odporúčania Komisie dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na vyhodnotenie prijímacieho konania na akademický rok 2023/2024 zo dňa 06. 06. 2023 rozhodla dekanka o prijatí uchádzačov na štúdium v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo.

Zoznamy prijatých, podmienečne prijatých a neprijatých uchádzačov podľa čísla kódu elektronickej prihlášky na štúdium:

Zoznamy sú len informatívne, rozhodujúce je rozhodnutie dekanky o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Podmienečne prijatí uchádzači sú povinní doručiť na študijné oddelenie overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia ako doklad o splnení základnej podmienky prijatia. Termín doručenia bude súčasťou ďalších informácií k rozhodnutiu o podmienečnom prijatí.