Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledky prijímacieho konania VL a ZL 2022

Výsledky prijímacieho konania

Na základe odporúčania Komisie dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na vyhodnotenie prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023 zo dňa 08. 06. 2022 rozhodla dekanka o prijatí uchádzačov na štúdium v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo.

Zoznamy prijatých, podmienečne prijatých a neprijatých uchádzačov podľa čísla kódu elektronickej prihlášky na štúdium:

Zoznamy sú len informatívne, rozhodujúce je rozhodnutie dekanky o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Uchádzači, ktorí sú označení v zozname ako podmienečne prijatí, sú povinní doručiť na študijné oddelenie overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia pre splnenie základnej podmienky prijatia.