Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledky prijímacieho konania pre AR 2022/2023 - nelekárske študijné programy

Výsledky prijímacieho konania pre nelekárske študijné programy pre AR 2022/2023

Na základe odporúčania Komisie dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na vyhodnotenie prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023 zo dňa 09. 05. 2022 rozhodla dekanka o prijatí uchádzačov o štúdium v bakalárskych študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo nasledovne: 

zoznamy prijatých/podmienečne prijatých uchádzačov:

- v študijnom programe ošetrovateľstvo

- v študijnom programe pôrodná asistencia

- v študijnom programe verejné zdravotníctvo


Výsledok prijímacej skúšky je uvedený podľa študijného programu, ktorý si uchádzač uviedol v prihláške ako prvý v poradí. 

Uchádzači, ktorí nepredložili maturitné vysvedčenie dostanú rozhodnutie o podmienečnom prijatí do doby predloženia overenej kópie maturitného vysvedčenia.