Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium spojeného 1. a 2. stupňa

Termíny prijímacieho konania

1.  termín na podanie prihlášky na štúdium: od 01. 12. 2023 do 29. 02. 2024

2. termín na vloženie povinných príloh k prihláške: v lehote na podanie prihlášky (do 29. 02. 2024) - na neskôr doručené doklady sa neprihliada (okrem neskôr získaných ocenení a certifikátov, najneskôr však do 15. 05. 2024)

3. termín na úhradu poplatku za prijímacie konanie: v lehote na podanie prihlášky (do 29. 02. 2024)

4.  termín prijímacej skúšky: 23. 03. 2024, 01. 05. 2024, 25. 05. 2024

5.  termín zasadnutia prijímacej komisie dekana: do 15. 06. 2024

6. termín na zverejnenie informácií uchádzačom o výsledku prijímacieho konania: najneskôr do 15. 06. 2024

7.  termín zápisu na štúdium: 9/2024

Informácia o počte uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu

Študijný program spojeného 1. a 2. stupňa

Všeobecné lekárstvo (v slovenskom jazyku)

Zubné lekárstvoVšeobecné lekárstvo (v anglickom jazyku)
Forma štúdiadennádennádenná
Získaný titul MUDr. MDDr.MUDr.
Dĺžka štúdia6 rokov6 rokov6 rokov
Maximálny plánovaný počet prijatých15011150

Vnútorné predpisy

1. vnútorný predpis univerzity súvisiaci s prijímacím konaním: Vnútorný predpis č. 24/2023 Úplné znenie vnútornému predpisu č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1

2. vnútorný predpis fakulty súvisiaci s prijímacím konaním: Vnútorný predpis č. 35/2023  Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2024/2025 

3. vnútorný predpis fakulty súvisiaci s prijímacím konaním: Vnútorný predpis č. 44/2023- Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 35/2023 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2024/2025 Predpis je účinný od 12. decembra 2023

4. vnútorný predpis o poplatkoch: Vnútorný predpis č. 18/2023 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 17/2021 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 5

Podmienky prijímania uchádzačov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je absolvovanie prijímacieho konania, vrátane národnej porovnávacej skúšky (v prípade uchádzačov pre študijný program zubné lekárstvo aj skúšky manuálnej zručnosti).

Kritériom pre prijatie na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme v slovenskom jazyku je po vykonaní prijímacej skúšky celkový bodový zisk v rámci prijímacieho konania, ktorý zaradí uchádzača medzi maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Celkový bodový zisk z prijímacieho konania predstavuje súčet bodov z:

a) národnej porovnávacej skúšky (NPS) - podrobné informácie o NPS 

b) prospechu počas štúdia na strednej škole - kritériá

c) iných aktivít  - kritériá 

d) v prípade zubného lekárstva aj skúšky manuálnej zručnosti  (SMZ) – podmienky SMZ 

V prípade, že uchádzač spĺňa niektorú z podmienok na získanie bodov za prospech podľa čl. 8 vnútorného predpis č. 35/2023 a/alebo za iné aktivity podľa čl. 9 vnútorného predpis č. 35/2023 zašle najneskôr do 29. februára 2024 na adresu fakulty (Študijné oddelenie, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin) overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole, resp. originál alebo overený doklad preukazujúci splnenie týchto podmienok. Na neskôr doručené doklady sa neprihliada – okrem neskôr získaných ocenení a certifikátov uvedených v čl. 9 vnútorného predpis č. 35/2023 (medzi 29. februárom a 15. májom 2024), ktoré je potrebné zaslať bezodkladne, najneskôr však do 15. mája 2024. Overené kópie požadovaných dokladov zašlite spolu so Žiadosťou o priznanie bodovej bonifikácie v rámci prijímacieho konania na JLF UK v Martine pre akademický rok 2024/2025  - word, pdf

<output> Vnútorný predpis č. 35/2023  Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2024/2025
</output>

Pokiaľ uchádzaš nespĺňa žiadnu z vyššie uvedených podmienok, k prihláške sa neprikladajú žiadne vysvedčenia ani iné certifikáty/osvedčenia.

Uchádzači o štúdium študijných programov spojeného 1. a 2. stupňa zašlú poštou úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia spolu s návratkou až po doručení rozhodnutia o podmienečnom prijatí, ktoré bude uchádzačom zaslané po vyhodnotení splnenia ďalších podmienok prijatia.

<output>

Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je absolvovanie prijímacieho konania, vrátane národnej porovnávacej skúšky (v prípade uchádzačov pre študijný program zubné lekárstvo aj skúšky manuálnej zručnosti).

3) Kritériom pre prijatie na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme v slovenskom jazyku je po vykonaní prijímacej skúšky celkový bodový zisk v rámci prijímacieho konania, ktorý zaradí uchádzača medzi maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Celkový bodový zisk z prijímacieho konania predstavuje súčet bodov z:

a) národnej porovnávacej skúšky (NPS) - podrobné informácie o NPS 

b) prospechu počas štúdia na strednej škole - kritériá

c) iných aktivít  - kritériá 

d) v prípade zubného lekárstva aj skúšky manuálnej zručnosti  (SMZ) – podmienky SMZ 

</output>

Ďalšie informácie

Termíny, spôsob a miesta konania testovania v rámci národnej porovnávacej skúšky a skúšky manuálnej zručnosti

1) Testovanie (NPS) pre študijný program spojeného 1. a 2. stupňa – všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a pre študijný program spojeného 1. a 2. stupňa – zubné lekárstvo sa konajú v termínoch, miestach a spôsobom zverejneným na internetovej stránke spoločnosti organizujúcej Národné porovnávacie skúšky (www.scio.sk), a to nasledovne:

a) termíny uznaných testov: 23. 03. 2024, 01. 05. 2024, 25. 05. 2024  (podľa výberu uchádzača) – prihlasovanie na termín sa zvyčajne uzatvára 16 dní pred termínom testovania

b) spôsob písania testov: prezenčne alebo online (podľa výberu uchádzača)

c) miesto písania testov v SR: Martin, Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov a Žilina (podľa výberu uchádzača, o presnom mieste a čase konania bude uchádzač informovaný v pozvánke

2) Vzhľadom na možnosť absolvovať testovanie v troch rôznych termínoch podľa výberu uchádzača sa náhradný termín testovania neposkytuje a pri neúčasti na žiadnom z termínov sa nie je ani možné odvolávať na prekážky na strane uchádzača.

3) Skúška manuálnej zručnosti pre študijný program spojeného 1. a 2. stupňa - zubné lekárstvo sa koná v termínoch 22.–26. apríla 2024 prezenčne v priestoroch JLF UK. Pozvánku s uvedením presného dňa a miesta konania skúšky manuálnej zručnosti ako aj podrobnosti o jej organizácii dostanú všetci uchádzači o štúdium zubného lekárstvo najneskôr 28 dní pred termínom skúšky.

Všeobecné informácie

Poplatok za prijímacie konanie za študijné programy spojeného 1. a  2. stupňa

študijný program Všeobecné lekárstvo – 70,00 €

študijný program Zubné lekárstvo – 100,00 €

V prípade, že sa uchádzač prihlasuje jednou prihláškou na študijný program zubné lekárstvo aj študijný program všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku, platí len poplatok za študijný program zubné lekárstvo vo výške 100,00 €. Pre správne vygenerovanie výšky poplatku (100,00 €) je potrebné do elektronickej prihlášky zadať ako 1. študijný program zubné lekárstvo. 

Údaje potrebné pre úhradu platby poštovou poukážkou typu RI alebo bankovým prevodom:

Banka
Štátna pokladnica
Účet v tvare IBAN SK 5881800000007000134502
Konštantný symbol 0308
Variabilný symbol25 (VL) / 340 (ZL)
Špecifický symbolpodľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme
Referenčné číslo 005669937

Informácie pre uchádzačov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali v zahraničí

Uchádzači, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí sú povinní predložiť úradne overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike alebo jeho zaručenú konverziu do elektronickej podoby. 

Viac informácií o precese posudzovania dosiahnutého vzdelania v zahraničí nájdete na stránkach MŠVVŠ SR

Vyššie uvedené rozhodnutia vydávajú regionálne úrady školskej správy

Prihláška na štúdium

1. odkaz na eprihlas: UK e-prihlaska

2. odkaz na návody eprihlas: Príručky a návody

3. povinné prílohy k prihláške:

Do prijímacieho konania bude zaradený iba ten uchádzač, ktorý v termíne od 01. 12. 2023 do  29. 02. 2024

  • zaregistruje prihlášku
  • uhradí poplatok za prijímacie konanie (k elektronickej prihláške uchádzač priloží naskenovaný doklad o zaplatení poplatku)
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (tlačivo)

<output><article class="span6">

 

4) V prípade uchádzačov o bakalárske študijné programy (študijný program 1. stupňa Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia) zašlú uchádzači do termínu zaslania prihlášky, t. j. do 29. februára  2024, na adresu fakulty (Študijné oddelenie, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin) overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole.

5) V prípade, že uchádzač spĺňa niektorú z podmienok na získanie bodov za prospech podľa čl. 8 a/alebo za iné aktivity podľa čl. 9, zašle najneskôr do 29. februára  2024 na adresu fakulty (Študijné oddelenie, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin) overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole, resp. originál alebo overený doklad preukazujúci splnenie týchto podmienok. Na neskôr doručené doklady sa neprihliada – okrem neskôr získaných ocenení a certifikátov uvedených v čl. 9 (medzi 29. februárom a 15. májom 2024), ktoré je potrebné zaslať bezodkladne, najneskôr však do 15. mája 2024. Pokiaľ uchádzaš nespĺňa žiadnu z vyššie uvedených podmienok, k prihláške sa neprikladajú žiadne vysvedčenia ani iné certifikáty/osvedčenia. Overené kópie požadovaných dokladov zašlite spolu so Žiadosťou o priznanie bodovej bonifikácie v rámci prijímacieho konania na JLF UK v Martine pre akademický rok 2024/2025  - word, pdf

6) Uchádzači o štúdium študijných programov 1. a spojeného 1. a 2. stupňa zašlú poštou úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia spolu s návratkou až po doručení rozhodnutia o podmienečnom prijatí, ktoré bude uchádzačom zaslané po vyhodnotení splnenia ďalších podmienok prijatia.

Spôsob zverejnenia výsledkov prijímacieho konania

1) Výsledky NPS (testovania) oznamuje uchádzačom priamo poskytovateľ testovania nimi určeným spôsobom.

2)Výsledky skúšky manuálnej zručnosti budú zverejnené spoločne na internetovej stránke fakulty - www.jfmed.uniba.sk na základe kódu uchádzača, ktorý obdržia počas skúšky manuálnej zručnosti, a to najneskôr do 21 dní od posledného dňa skúšky manuálnej zručnosti (termín zverejnenia môže byť upravený v závislosti od počtu zúčastnených uchádzačov, najneskôr do 20. mája 2024). 

3) Celkové výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na základe čísla elektronickej prihlášky po dodaní výsledkov od poskytovateľa testovania po poslednom uznanom termíne testovania na internetovej stránke fakulty - www.jfmed.uniba.sk po ukončení prijímacieho konania (najneskôr do 15. júna 2024).

4) Rozhodnutia o prijatí/podmienečnom prijatí resp. neprijatí na štúdium budú písomne odoslané uchádzačovi najneskôr 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami 

Informácie pre prijatie uchádzačov prestupom z inej vysokej školy

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)

 

 


</article> <aside class="span3">
</aside> </output>

4. kontaktné osoby na fakulte  Študijné oddelenie:

Vedúca študijného oddelenia

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Tel. +421 43 2633 121

E-mail: lenka.hamplovauniba.sk

Študijná referentka - prijímacie konanie pre študijné programy v slovenskom jazyku

Mgr. Katarína Nezdobová

Tel. +421 43 2633 122 

E-mail: katarina.nezdobovauniba.sk

Študijná referentka - prijímacie konanie pre študijné programy v anglickom jazyku

Mgr. Eva Štermenská

Tel. +421 43 2633 223 

E-mail: eva.stermenskauniba.sk

<output>Mgr. Eva Štermenská
tel. 043/2633 223
VoIP 41 223
e-mail:eva.stermenska@uniba.sk</output>

<output>

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Vedúca študijného oddelenia

Tel.: +421 43 2633 121

E-mail: lenka.hamplova@uniba.sk

</output>

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Tel. +421 43 2633 429

E-mail: lubica.banovcinovauniba.sk

 

 

Spôsob zverejnenia výsledkov prijímacieho konania

1) Výsledky NPS (testovania) oznamuje uchádzačom priamo poskytovateľ testovania nimi určeným spôsobom.

2)Výsledky skúšky manuálnej zručnosti budú zverejnené spoločne na internetovej stránke fakulty - www.jfmed.uniba.sk na základe kódu uchádzača, ktorý obdržia počas skúšky manuálnej zručnosti, a to najneskôr do 21 dní od posledného dňa skúšky manuálnej zručnosti (termín zverejnenia môže byť upravený v závislosti od počtu zúčastnených uchádzačov, najneskôr do 20. mája 2024). 

3) Celkové výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na základe čísla elektronickej prihlášky po dodaní výsledkov od poskytovateľa testovania po poslednom uznanom termíne testovania na internetovej stránke fakulty - www.jfmed.uniba.sk po ukončení prijímacieho konania (najneskôr do 15. júna 2024).

4) Rozhodnutia o prijatí/podmienečnom prijatí resp. neprijatí na štúdium budú písomne odoslané uchádzačovi najneskôr 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý požaduje primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej skúšky so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na štúdium uchádzača so špecifickými potrebami je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti.

Pre potreby NPS uchádzač uvedie žiadosť o primerané úpravy priamo pri prihláške na NPS na stránke www.scio.sk, následne bude vyzvaný k doloženiu príslušnej odbornej dokumentácie. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke poskytovateľa NPS (https://www.scio.sk/uchadzaci-so-specifickymi-narokmi ).

Koordinátorkou pre prácu s uchádzačmi a so študentmi so špecifickými potrebami je Mgr.Ľubica Bánovčinová, PhD. (tel.: 043/2633 429; e-mail: lubica.banovcinovauniba.sk).