Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

PRÍPRAVNÝ KURZ

Prípravný kurz k prijímacím skúškam na štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK) v akademickom roku 2022/2023

 

Organizátor    

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave

Malá Hora 4A, 036 01 Martin

IČO: 00397865

DIČ: 2020845332

IČ DPH: SK2020845332

Prípravný kurz za každý predmet je trojdňový (celkom za obidva predmety šesťdňový) a bude sa uskutočňovať formou online prednášok z vybraných tematických okruhov z predmetov prijímacej skúšky chémia a biológia.

 

Termíny a témy

(vždy v nedeľu):

Chémia: 23.01.2022, 30.01.2022, 06.02.2022

Biológia: 13.02.2022, 20.02.2022, 27.02.2022

 

Dátum

Čas

Predmet Chémia - téma/lektori

23.01.2022

09:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Všeobecná a anorganická chémia

Chemické látky a ich vlastnosti, relatívna atómová a molekulová hmotnosť, látkové množstvo, koncentrácie roztokov, výpočty.

Štruktúra atómov, jadro atómu, rádioaktivita, elektrónový obal atómu.

Názvoslovie anorganických látok, výpočty zo vzorca.

Chemická väzba, typy chemickej väzby, medzimolekulové sily.

Chemické reakcie, výpočty z chemických rovníc.

Energetika chemických reakcií.

Chemická kinetika, rýchlosť chemických reakcií, aktivačná energia, katalýza.

Chemická rovnováha, rovnovážna konštanta.

Typy chemických reakcií, protolytické reakcie, výpočty pH roztokov, redoxné reakcie, zrážacie reakcie, súčin rozpustnosti, komplexotvorné reakcie.

Anorganická chémia, vlastnosti prvkov a ich zlúčenín.

Lektori

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc., doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD., doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.

30.01.2022

09:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Organická chémia

Názvoslovie a štruktúrne vzorce.

Izoméria.

Spôsoby zániku väzby.

Indukčný, mezomérny efekt.

Prehľad reakcií v organickej chémii.

Reakcie alkoholov, fenolov, étery, tioly.

Reakcie aldehydov a ketónov.

Dusíkaté deriváty.

Karboxylové kyseliny.

Oxidácie a redukcie v živých sústavách.

Prehľad dôkazových reakcií organických látok.

Lektori

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD., prof. RNDr. Peter Račay, PhD., Mgr. Jana Jurečeková, PhD., Mgr. Radovan Murín, PhD.

06.02.2022

09:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Biochémia

Heterocyklické zlúčeniny, päťčlánkové heterocyklické zlúčeniny, päťčlánkové heterocyklické zlúčeniny s dvomi heteroatómami, šesťčlánkové heterocyklické zlúčeniny, šesťčlánkové heterocyklické zlúčeniny s dvomi heteroatómami, šesťčlánkové heterocyklické zlúčeniny s dvomi kondenzovanými heterocyklami.

Alkaloidy.

Štruktúra a vlastnosti sacharidov.

Štruktúra a vlastnosti lipidov.

Štruktúra a vlastnosti bielkovín.

Štruktúra a vlastnosti nukleových kyselín.

Živé sústavy - fyzikálno-chemické deje, regulácia biochemických dejov, enzýmy, vitamíny, ľudský organizmus – prvkové zloženie, metabolizmus.

Lektori

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc., doc. Mgr. Monika Kmeťová-Sivoňová, PhD

 

 

Dátum

Čas

Predmet Biológia – téma/lektori

13.02.2022

09:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Biológia bunky

Prokaryotická a eukaryotická bunka.

Vírusy.

Organely bunky – štruktúra a funkcia.

Delenie buniek.

Fyziologické procesy.

Lektor: prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

20.02.2022

09:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Genetika

Genetická informácia v prokaryotickej a eukaryotickej bunke.

Expresia génov.

Dedičnosť mnohobunkových organizmov.

Mutácie – klasifikácia a význam.

Genetika populácií.

Lektor: RNDr. Mária Franeková, PhD.

27.02.2022

09:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Biológia človeka

Oporná a pohybová sústava.

Fyziológia krvi a obehu.

Fyziológia dýchania.

Fyziológia vylučovania.

Fyziológia trávenia.

Krycia sústava.

Neurohormonálne a hormonálne regulácie.

Nervový systém a zmyslové orgány.

Pohlavná sústava.

Imunita organizmu.

Lektor: prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

 

Poplatok za prípravný kurz     

75,00 EUR s DPH za jeden predmet (t.j. 150 EUR s DPH za obidva predmety)

 

Uchádzač sa prihlasuje na každý predmet samostatne

Poplatok sa v prípade neúčasti uchádzača na prípravnom kurze (alebo jeho časti) nevracia.

V cene kurzu je možnosť online pripojenia k prednáškam a diskusii s prednášajúcim ako aj zaslanie študijných materiálov z príslušného predmetu.

 

Platobná inštrukcia

Poplatok sa uhrádza bezhotovostne na účet JLF UK v Martine na základe faktúry, ktorá sa vygeneruje automaticky po odoslaní Registračného formulára na prípravný kurz. Faktúru uhraďte a potvrdenie o platbe si uchovajte.

Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry! Ak sa prihlásite na obidva predmety, tak ako variabilný symbol uveďte základné číslo faktúry (bez údajov za pomlčkou) a faktúry uhraďte jednou sumou 150 EUR.

Do správy pre príjemcu uveďte „Vaše meno a priezvisko“, resp. „Meno a priezvisko osoby, za ktorú platbu vykonávate“ a poznámku „prípravný kurz-chémia“ (ak sa prihlásite len na predmet Chémia), alebo „prípravný kurz-biológia“ (ak sa prihlásite len na predmet Biológia), alebo „prípravné kurzy“ (ak sa prihlásite na obidva predmety).

 

Prihláška

Vyplňte online Registračný formulár na prípravný kurz osobitne za každý predmet, následne dostanete potvrdzujúci email s prílohou – Faktúra za prípravný kurz.

Termín uzávierky Registračného formulára je 17. januára 2022 o 24:00 hod.

 

Link na Registračný formulár

https://formulare.jfmed.uniba.sk/index.php/sk/registracny-formular

 

*Bližšie organizačné a technické pokyny k prípravnému kurzu dostanete osobitne, po ukončení registrácie, na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v Registračnom formulári.