Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Termíny prijímacieho konania

1.  termín na podanie prihlášky na štúdium: od 01. 12. 2023 do 29. 02. 2024

2. termín na vloženie povinných príloh k prihláške: v lehote na podanie prihlášky (do 29. 02. 2024) - na neskôr doručené doklady sa neprihliada

3. termín na úhradu poplatku za prijímacie konanie: v lehote na podanie prihlášky (do 29. 02. 2024)

4.  termín prijímacej skúšky: nevykonáva sa

<output>nevykonáva sa </output>

5.  termín zasadnutia prijímacej komisie dekana: do 15. 05. 2024

6. termín na zverejnenie informácií uchádzačom o výsledku prijímacieho konania: najneskôr do 15. 05. 2024

7.  termín zápisu na štúdium: 9/2024

Informácia o počte uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu

Bakalárske študijné programy

Ošetrovateľstvo

Pôrodná asistencia

Verejné zdravotníctvo

Forma štúdiadennádennádenná
Získaný titul Bc.
Bc.Bc.
Dĺžka štúdia3 roky3 roky3 roky
Maximálny plánovaný počet prijatých702020

Vnútorné predpisy

1. vnútorný predpis univerzity súvisiaci s prijímacím konaním: Vnútorný predpis č. 24/2023 Úplné znenie vnútornému predpisu č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1

2. vnútorný predpis fakulty súvisiaci s prijímacím konaním: Vnútorný predpis č. 35/2023  Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2024/2025 

3. vnútorný predpis fakulty súvisiaci s prijímacím konaním: Vnútorný predpis č. 44/2023- Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 35/2023 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2024/2025 Predpis je účinný od 12. decembra 2023

4. vnútorný predpis o poplatkoch: Vnútorný predpis č. 18/2023 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 17/2021 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 5

Podmienky prijímania uchádzačov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium 1. stupňa v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.

 

<output>Základnou podmienkou prijatia na štúdium 1. stupňa v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.Základnou podmienkou prijatia na štúdium 1. stupňa v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.</output>

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Ďalšou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (1. stupeň) v dennej forme je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok na koncoročných vysvedčeniach za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole do miesta podľa maximálneho plánovaného počtu uchádzačov pre príslušný študijný program. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia ďalšej podmienky prijatia.

Uchádzači o štúdium študijných programov 1. stupňa zašlú poštou úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia spolu s návratkou až po doručení rozhodnutia o podmienečnom prijatí, ktoré bude uchádzačom zaslané po vyhodnotení splnenia ďalších podmienok prijatia.

<output>Ďalšou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (1. stupeň) v dennej forme je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok na koncoročných vysvedčeniach za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole do miesta podľa maximálneho plánovaného počtu uchádzačov pre príslušný študijný program. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia ďalšej podmienky prijatia. Ďalšou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (1. stupeň) v dennej forme je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok na koncoročných vysvedčeniach za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole do miesta podľa maximálneho plánovaného počtu uchádzačov pre príslušný študijný program. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia ďalšej podmienky prijatia. </output>

<output>

Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je absolvovanie prijímacieho konania, vrátane národnej porovnávacej skúšky (v prípade uchádzačov pre študijný program zubné lekárstvo aj skúšky manuálnej zručnosti).

3) Kritériom pre prijatie na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme v slovenskom jazyku je po vykonaní prijímacej skúšky celkový bodový zisk v rámci prijímacieho konania, ktorý zaradí uchádzača medzi maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Celkový bodový zisk z prijímacieho konania predstavuje súčet bodov z:

a) národnej porovnávacej skúšky (NPS) - podrobné informácie o NPS 

b) prospechu počas štúdia na strednej škole - kritériá

c) iných aktivít  - kritériá 

d) v prípade zubného lekárstva aj skúšky manuálnej zručnosti  (SMZ) – podmienky SMZ 

</output>

Ďalšie informácie

Všeobecné informácie

Poplatok za prijímacie konanie za študijné programy 1. stupňa (bakalársky)

Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia – 40,00 €

V prípade, že sa uchádzač prihlasuje jednou prihláškou na viac bakalárskych študijných programov, platí len jeden poplatok. Splnenie kritérií pre prijatie sa vyhodnocuje podľa 1.študijného programu, následne sa zohľadňuje 2. alebo 3. študijný program.

Údaje potrebné pre úhradu platby poštovou poukážkou typu RI alebo bankovým prevodom:

Banka
Štátna pokladnica
Účet v tvare IBAN SK 5881800000007000134502
Konštantný symbol 0308
Variabilný symbol25 (OŠ, PA, VZ)
Špecifický symbolpodľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme
Referenčné číslo 005669937

Informácie pre uchádzačov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali v zahraničí

Uchádzači, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí sú povinní predložiť úradne overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike alebo jeho zaručenú konverziu do elektronickej podoby. 

Viac informácií o precese posudzovania dosiahnutého vzdelania v zahraničí nájdete na stránkach MŠVVŠ SR

Vyššie uvedené rozhodnutia vydávajú regionálne úrady školskej správy

Prihláška na štúdium

1. odkaz na eprihlas: UK e-prihlaska

2. odkaz na návody eprihlas: Príručky a návody

3. povinné prílohy k prihláške:

Do prijímacieho konania bude zaradený iba ten uchádzač, ktorý v termíne od 01. 12. 2023 do 29. 02. 2024

  • zaregistruje prihlášku
  • uhradí poplatok za prijímacie konanie (k elektronickej prihláške uchádzač priloží naskenovaný doklad o zaplatení poplatku)
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (tlačivo)
  • overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole zašlú uchádzači na adresu fakulty (Študijné oddelenie, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin)

<output><article class="span6">

 

4) V prípade uchádzačov o bakalárske študijné programy (študijný program 1. stupňa Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia) zašlú uchádzači do termínu zaslania prihlášky, t. j. do 29. februára  2024, na adresu fakulty (Študijné oddelenie, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin) overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole.

5) V prípade, že uchádzač spĺňa niektorú z podmienok na získanie bodov za prospech podľa čl. 8 a/alebo za iné aktivity podľa čl. 9, zašle najneskôr do 29. februára  2024 na adresu fakulty (Študijné oddelenie, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin) overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole, resp. originál alebo overený doklad preukazujúci splnenie týchto podmienok. Na neskôr doručené doklady sa neprihliada – okrem neskôr získaných ocenení a certifikátov uvedených v čl. 9 (medzi 29. februárom a 15. májom 2024), ktoré je potrebné zaslať bezodkladne, najneskôr však do 15. mája 2024. Pokiaľ uchádzaš nespĺňa žiadnu z vyššie uvedených podmienok, k prihláške sa neprikladajú žiadne vysvedčenia ani iné certifikáty/osvedčenia. Overené kópie požadovaných dokladov zašlite spolu so Žiadosťou o priznanie bodovej bonifikácie v rámci prijímacieho konania na JLF UK v Martine pre akademický rok 2024/2025  - word, pdf

6) Uchádzači o štúdium študijných programov 1. a spojeného 1. a 2. stupňa zašlú poštou úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia spolu s návratkou až po doručení rozhodnutia o podmienečnom prijatí, ktoré bude uchádzačom zaslané po vyhodnotení splnenia ďalších podmienok prijatia.

Spôsob zverejnenia výsledkov prijímacieho konania

1) Výsledky NPS (testovania) oznamuje uchádzačom priamo poskytovateľ testovania nimi určeným spôsobom.

2)Výsledky skúšky manuálnej zručnosti budú zverejnené spoločne na internetovej stránke fakulty - www.jfmed.uniba.sk na základe kódu uchádzača, ktorý obdržia počas skúšky manuálnej zručnosti, a to najneskôr do 21 dní od posledného dňa skúšky manuálnej zručnosti (termín zverejnenia môže byť upravený v závislosti od počtu zúčastnených uchádzačov, najneskôr do 20. mája 2024). 

3) Celkové výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na základe čísla elektronickej prihlášky po dodaní výsledkov od poskytovateľa testovania po poslednom uznanom termíne testovania na internetovej stránke fakulty - www.jfmed.uniba.sk po ukončení prijímacieho konania (najneskôr do 15. júna 2024).

4) Rozhodnutia o prijatí/podmienečnom prijatí resp. neprijatí na štúdium budú písomne odoslané uchádzačovi najneskôr 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami 

Informácie pre prijatie uchádzačov prestupom z inej vysokej školy

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)

 

 


</article> <aside class="span3">
</aside> </output>

 

4. kontaktné osoby na fakulte  Študijné oddelenie:

Vedúca študijného oddelenia

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Tel. +421 43 2633 121

E-mail: lenka.hamplovauniba.sk

 

Študijná referentka - prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy

<output>

Bc. Jana Bellová

Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy

Tel. + 421  43 2633 124

E-mail: jana.bellova@uniba.sk

</output>

<output>Mgr. Eva Štermenská
tel. 043/2633 223
VoIP 41 223
e-mail:eva.stermenska@uniba.sk</output>

<output>

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Vedúca študijného oddelenia

Tel.: +421 43 2633 121

E-mail: lenka.hamplova@uniba.sk

</output>Študijná referentka - prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy

Bc. Jana Bellová

Tel. + 421  43 2633 124

E-mail: jana.bellovauniba.sk

 

Študijná referentka - prijímacie konanie pre študijné programy v slovenskom jazyku

Mgr. Katarína Nezdobová

Tel. +421 43 2633 122 

E-mail: katarina.nezdobovauniba.sk

 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Tel. +421 43 2633 429

E-mail: lubica.banovcinovauniba.sk