Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Požiadavky na prijatie

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV SPOJENÉHO 1. a 2. STUPŇA NA JLF UK

  • Základnou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.
  • Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je absolvovanie prijímacieho konania, vrátane národnej porovnávacej skúšky (v prípade uchádzačov pre študijný program zubné lekárstvo aj skúšky manuálnej zručnosti).
  • Kritériom pre prijatie na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme v slovenskom jazyku je po vykonaní prijímacej skúšky celkový bodový zisk v rámci prijímacieho konania, ktorý zaradí uchádzača medzi maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov. Celkový bodový zisk z prijímacieho konania predstavuje súčet bodov z:

         a) národnej porovnávacej skúšky
         b) prospechu počas štúdia na strednej škole
         c) iných aktivít
         d) v prípade zubného lekárstva aj skúšky manuálnej zručnosti

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA NA JLF UK

  • Základnou podmienkou prijatia na štúdium 1. stupňa v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.
  • Ďalšou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (1. stupeň) v dennej forme je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok na koncoročných vysvedčeniach za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole do miesta podľa maximálneho plánovaného počtu uchádzačov pre príslušný študijný program. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia ďalšej podmienky prijatia.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY  2. STUPŇA NA JLF UK

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Ošetrovateľstvo je pre:

a) dennú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Ošetrovateľstvo,

b) externú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Ošetrovateľstvo a pracovné zaradenie v odbore.

Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok z príslušného bakalárskeho študijného programu vrátane štátnych skúšok, ktoré ho zaradí na miesto podľa maximálneho plánovaného počtu prijatých uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia ďalšej podmienky prijatia.

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Pôrodná asistencia je pre:

a) dennú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Pôrodná asistencia.

b) externú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Pôrodná asistencia a pracovné zaradenie v odbore Pôrodná asistencia na gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách.

Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok z príslušného bakalárskeho študijného programu vrátane štátnych skúšok, ktoré ho zaradí na miesto podľa maximálneho plánovaného počtu prijatých uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia ďalšej podmienky prijatia.

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Verejné zdravotníctvo  je pre:

a) dennú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Verejné zdravotníctvo.

Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok z príslušného bakalárskeho študijného programu vrátane štátnych skúšok, ktoré ho zaradí na miesto podľa maximálneho plánovaného počtu prijatých uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia ďalšej podmienky prijatia.