Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Úradné hodiny

pondelok9.30 - 11.3013.30 -14.30
utoroknie sú úradné hodiny
streda9.30 - 11.3013.30 -14.30
štvrtok9.30 - 11.3013.30 -14.30
piatok9.30 - 11.30

 


Ing. Bc. Lenka H a m p l o v á
tel. 043/2633 121
VoIP 41 121
e-mail:lenka.hamplova@uniba.sk

- vedúca oddelenia

Mgr. Katarína N e z d o b o v á
tel. 043/2633 122
VoIP 41 122
e-mail:katarina.nezdobova@uniba.sk

- prihlášky a prijímacie konanie pre študijný program všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom,

- 1. a 2. rok štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom,

- lokálny administrátor AIS2,                          

- Univerzita tretieho veku

Katarína K u z m o v á
tel. 043/2633 120
VoIP 41 120
e-mail:katarina.kuzmova@uniba.sk

 

-5. a 6. rok štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom,

- sociálne záležitosti a štipendiá študentov všetkých študijných programov

Bc. Jana B e l l o v á
tel. 043/2633 124
VoIP 41 124
e-mail:jana.bellova@uniba.sk

- nelekárske študijné programy- bakalárske štúdium  (OS,PA,VZ)

- archív absolventov nelekárskych študijných programov

 

Bc. Miroslava S a d i l o v á

tel. 043/2633 197
VoIP 41 197
e-mail:miroslava.sadilovauniba.sk

1. - 6. rok štúdia študijného programu zubné lekárstvo

- nelekárske študijné programy- magisterské štúdium (OS, PA,VZ)

- rigorózne konanie,

- cudzinecká polícia

 

Mgr. Eva Š t e r m e n s k á
tel. 043/2633 223
VoIP 41 223
e-mail:eva.stermenska@uniba.sk

 

- prihlášky a prijímacie konanie pre študijný program všeobecné lekárstvo výučba v jazyku anglickom,

- študijná agenda študentov 1. roku štúdia výučba v jazyku anglickom

Mgr. Jana S i m o n i d e s o v á
tel. 043/2633 123
VoIP 41 123
e-mail:jana.simonidesova@uniba.sk

 

- 3., 4. rok štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom,

- 2., 3. rok štúdia študentov študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom,

- archív absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom

Bc. Katarína D u l l o v á
tel. 043/2633 110
VoIP 41 110
e-mail:katarina.dullova@.uniba.sk

 

- 4. 5. a 6. rok štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku anglickom,

- archív absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku anglickom