Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Študijné oddelenie

V súvislosti s mimoriadnou epidemiologickou situáciou spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-19 a s tým súvisiacim ochorením COVID-19 a prerušením prezenčnej formy výučby, prosíme študentov, aby svoje otázky a žiadosti zasielali svojej študijnej referentke mailovou formou.

Úradné hodiny

pondelok9.30 - 11.3013.30 -14.30
utoroknie sú úradné hodiny
streda9.30 - 11.3013.30 -14.30
štvrtok9.30 - 11.3013.30 -14.30
piatok9.30 - 11.30

 


vedúca oddelenia: Ing. Eva Tišliarová

tel. 043/2633 121, VoIP 41 121,

e-mail: tisliarovajfmed.uniba.sk


študijné referentky: 

výučba v jazyku slovenskom

Mgr. Katarína N e z d o b o v á
tel. 043/2633 122
VoIP 41 122
e-mail:nezdobovajfmed.uniba.sk

- prihlášky a prijímacie konanie pre študijný program všeobecné lekárstvo,

- 1., 2. a 3. rok štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo,

- lokálny administrátor AIS2,                          

- Univerzita tretieho veku

Katarína K u z m o v á
tel. 043/2633 120
VoIP 41 120
e-mail:kkuzmovajfmed.uniba.sk

 

- 4., 5. a 6. rok štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo,

- sociálne záležitosti a štipendiá študentov všetkých študijných programov

Jana L e p e t o v á
tel. 043/2633 124
VoIP 41 124
e-mail:lepetovajfmed.uniba.sk

- 1. - 6. rok štúdia študijného programu zubné lekárstvo,

- nelekárske študijné programy(OS, PA,VZ)

- rigorózne konanie,

- archív absolventov nelekárskych študijných programov

výučba v jazyku anglickom

PhDr. Katarína Murčeková
tel. 043/2633 117
VoIP 41 117
e-mail:murcekova@jfmed.uniba.sk

zástupkyňa vedúcej študijného oddelenia pre študentov študujúcich v jazyku anglickom,

- komplexná agenda prijímacieho konania,

- overovanie dokladov vydaných JLF UK pre zahraničné inštitúcie

Mgr. Eva Štermenská
tel. 043/2633 223
VoIP 41 223
e-mail:stermenska@jfmed.uniba.sk

 

- prihlášky a prijímacie konanie pre študijný program všeobecné lekárstvo,

- študijná agenda študentov 1. roku štúdia

Alena Š a m o v á
tel. 043/2633 123
VoIP 41 123
e-mail:samovajfmed.uniba.sk

 

- 2., 3. a 4. rok štúdia študentov študijného programu všeobecné lekárstvo,

- archív absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom

Bc. Katarína D u l l o v á
tel. 043/2633 110
VoIP 41 110
e-mail:dullovajfmed.uniba.sk

 

- 5. a 6. rok štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo,

- archív absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku anglickom