Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisy pre AR 2023/2024

Zápis študentov do 1. roku štúdia

- všetkých študijných programov 1. a spojeného 1. a 2. stupňa sa bude konať prezenčnou formu dňa 11. 09. 2023 v Aula Magna JLF UK (podľa informácie ktorá Vám bola doručená spolu s rozhodnutím o prijatí na JLF UK)

Študenti 1. ročníkov majú v  systéme AIS  vytvorené zápisné listy pre AR 2023/2024 s učebnými plánmi príslušného roka štúdia (so všetkými povinnými predmetmi) .

V prípade záujmu si môžete do učebných plánov doplniť výberové predmety podľa aktuálnej ponuky na základe zverejnených študijných plánov pre AR 2023/2024 od 04. 09. 2023. Doplnené učebné plány a ostatné dokumenty, ktoré bude potrebné podpísať pri zápise, dostanete dňa 11. 09. 2023 (následne Vám potvrdíme úplný zápis).Upozorňujeme študentov 1. ročníka, aby neplatili poplatky za validačné známky. Potrebné poplatky sú uhradené v elektronickej návratke na štúdium na JLF UK.

- všetkých študijných programov 2. stupňa – 14. 09. 2023 podľa pokynov zaslaných spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 

Zápisy študentov do ďalšieho roku štúdia všetkých študijných programov budú prebiehať elektronicky!!!

 

Zápis študentov do 6. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo a študijného programu zubné lekárstvo je potrebné realizovať od 25. 08. do 28. 08.2023

 

Zápis študentov do 2. – 5. roku štúdia – od 04. 09. do 14. 09. 2023

Všetky splnené študijné povinnosti za AR 2022/2023 musia byť v AISe zapísané do 31. 08. 2023.

 

V elektronickom zápise pre AR 2023/2024 potvrdíte:  (odkaz na návod elektronického zápisu pre študentov)

 • zaevidované výsledky štúdia v systéme za akademický rok 2022/2023 a vyjadríte súhlas s uzatvorením zápisného listu  s tým, že už nebude možné absolvovať ďalšie predmety v akademickom roku 2022/2023.
 • potvrdíte, že budete študovať v AR 2023/2024 
 • potvrdíte alebo uvediete zmenu osobných údajov
 • potvrdíte poplatky spojené so štúdiom  - obnovenie platnosti preukazu študenta prolongačnou známkou: 

  obnovenie platnosti preukazu študenta prolongačnou známkou:   

  študenti v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 13,00€ 

  študenti v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 3,00€ 

  študenti v externej forme štúdia 3,00€ 

  duplikát preukazu 7,00€ (po označení poplatkov si vygenerujte príkaz na úhradu)

 • potvrdíte celkový zápis

 

Po vykonaní elektronického zápisu žiadame (doručiť) na študijné oddelenie svojej študijnej referentke nasledovné dokumenty vytlačené zo systému AIS (v časti dokumenty cez ikonkou tlačiarne), dokumenty je potrebné vlastnoručne podpísať:

 • „Protokol o študijnom pláne pre AR 2023/2024“ (v časti dokumenty cez ikonkou tlačiarne) – vytlačiť až po doplnení povinne voliteľných a výberových predmetov
 • „Čestné vyhlásenie o predchádzajúcom štúdiu pre AR 2023/2024“ (v časti dokumenty cez ikonkou tlačiarne).

"Výpis výsledkov štúdia pre archiváciu za akademický rok 2022/2023" vytlačí a do Vášho študijného spisu založí študijná referentka, ak v elektronickom zápise potvrdíte: „Potvrdzujem zaevidované výsledky štúdia v systéme pre akademický rok 2022/2023. Vyjadrením potvrdenia súhlasím s uzatvorením zápisného listu a som si vedomý, že už mi nebude umožnené absolvovať ďalšie predmety v akademickom rok 2022/2023.“ Takto zaevidované študijné výsledky budú podkladom na výpočet priemeru pre priznanie prospechového štipendia aj celkového váženého študijného priemeru počas celého štúdia.

V časti dokumenty je tiež možné vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre akademický rok 2023/2024, ktoré bude platné až po potvrdení úplného zápisu Vašou študijnou referentkou, preto potvrdenie o návšteve školy netlačte pri tvorbe elektronického zápisu – nebude tam platný dátum.

Validačná známka Vám bude vydaná  po odovzdaní požadovaných dokladov a úhrade poplatku (ak bude Vaša platba uhradená so správnymi symbolmi, bude v  AISe spárovaná a budete vidieť, že Váš poplatok je uhradený). Prevzatie validačnej známky si dohodnite so svojou študijnou referentkou. Následne si môžete aktivovať preukaz pre AR 2023/2024 na univerzitnom termináli (aktuálna platnosť preukazov končí 30.09.2023).

Zároveň oznamujeme študentom, že v systéme AIS budú mať vytvorené zápisné listy pre AR 2023/2024 s učebnými plánmi príslušného roka štúdia (so všetkými povinnými predmetmi) .

Študenti si môžu do učebných plánov doplniť povinne voliteľné a výberové predmety podľa aktuálnej ponuky na základe zverejnených študijných programov pre AR 2023/2024 od 04.09.2023.

V súlade so Študijným poriadkom JLF UK si študent nemôže zapísať predmet študijného plánu príslušného roka štúdia, ak nemá splnenú podmienku prerekvizity pre daný predmet.

Ak si študent opakovane zapisuje prerekvizitný predmet a absolvuje ho najneskôr do konca skúškového obdobia zimného semestra, môže si do učebných plánov doplniť nadväzujúci predmet najneskôr do dvoch týždňov od začiatku výučby letného semestra na študijnom oddelení.

Ak si študent opakovane zapisuje predmet, ktorý nie je prerekvizitný, môže ho vykonať do konca akademického roka 2023/2024, bez obmedzení.

Opakovane zapísané predmety si študenti zapisujú do učebných plánov bez osobitnej žiadosti.

 

Študijné programy platné pre AR 2023/2024

Všeobecné lekárstvo (PDF, 309kB)

Zubné lekárstvo (PDF, 281kB)

Ošetrovateľstvo – denné bakalárske štúdium (PDF, 183kB)

Ošetrovateľstvo – externé bakalárske štúdium (PDF, 138kB)

Ošetrovateľstvo – denné magisterské štúdium (PDF, 143kB)

Pôrodná asistencia – denné bakalárske štúdium (PDF, 198kB)

Pôrodná asistencia – externé magisterské štúdium (PDF, 175kB)

Verejné zdravotníctvo – denné bakalárske štúdium (PDF, 199 kB)

Verejné zdravotníctvo – denné magisterské štúdium (PDF, 151kb)

 

Ďalšie aktuálne informácie ohľadom zápisov budeme zverejňovať priebežne v tejto časti webovej stránky.

 

Aktivácia dopravnej funkcionality preukazu ISIC je služba tretej strany. Informácie a postupy aktivácie sú zverejnené na webovej stránke UK - Dopravná aplikácia