Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisy pre AR 2022/2023

Zápis študentov 1. ročníka  študijných programov 1. a spojeného 1. a 2. stupňa sa bude konať prezenčnou formu dňa 12. 09. 2022 v Aula Magna JLF UK (podľa informácie ktorá Vám bola doručená spolu s rozhodnutím o prijatí na JLF UK)

Študenti 1. ročníkov majú v  systéme AIS  vytvorené zápisné listy pre AR 2022/2023 s učebnými plánmi príslušného roka štúdia (so všetkými povinnými predmetmi) .

V prípade záujmu si môžete do učebných plánov doplniť výberové predmety podľa aktuálnej ponuky na základe zverejnených študijných plánov pre AR 2022/2023 od 22. 08. 2022 do 04. 09. 2022. Doplnené učebné plány a ostatné dokumenty, ktoré bude potrebné podpísať pri zápise, dostanete dňa 12. 09. 2022 (následne Vám potvrdíme úplný zápis).

Upozorňujeme študentov 1. ročníka, aby neplatili poplatky za validačné známky. Potrebné poplatky sú uhradené v elektronickej návratke na štúdium na JLF UK.

 

Zápisy študentov vyšších ročníkov všetkých študijných programov budú prebiehať elektronicky!!!

Elektronický zápis je možné realizovať od 22.8. do 16.9.2022. Zápis pred ukončením AR 2021/2022 t. j. pred 31. 08. 2022 môžu vykonať len študenti, ktorí majú zapísané v systéme AIS všetky študijné povinnosti!! Študenti, ktorí ste nezískali za zapísaný premet hodnotenie a predmet si opakovane zapisujete v AR 2022/2023, kontaktujete svoju študijnú referentku.

V elektronickom zápise pre AR 2022/2023 potvrdíte:

·         zaevidované výsledky štúdia v systéme pre akademický rok 2021/2022 a vyjadríte súhlas s uzatvorením zápisného listu  s tým, že už nebude možné absolvovať ďalšie predmety v akademickom roku 2021/2022.

·         potvrdíte, že budete študovať v AR 2022/2023 

·         potvrdíte alebo uvediete zmenu osobných údajov

·         potvrdíte poplatky spojené so štúdium  - režijné náklady 3 € je povinný poplatok pre všetkých študentov, poplatok za validačnú známku 10 € s licenciou ISIC - len denní študenti (po označení poplatkov si vygenerujte príkaz na úhradu)

·         potvrdíte celkový zápis

V časti dokumenty cez ikonkou tlačiarne je potrebné vytlačiť čestné vyhlásenie pre AR 2022/2023 o predchádzajúcom štúdiu.

Po vykonaní elektronického zápisu žiadame zaslať alebo doručiť  na študijné oddelenie nasledovné dokumenty vytlačené zo systému AIS a podpísané:

·         „Protokol o študijnom pláne pre AR 2022/2023“ (v časti dokumenty cez ikonkou tlačiarne) – vytlačiť až po doplnení povinne voliteľných a výberových predmetov

·         „Čestné vyhlásenie o predchádzajúcom štúdiu pre AR 2022/2023“ (v časti dokumenty cez ikonkou tlačiarne)

·         "Výpis výsledkov štúdia pre archiváciu za akademický rok 2021/2022" (výpis Vám bude doručený na Váš univerzitný e-mail po 31. 08.2022)

V časti dokumenty je tiež možné vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre akademický rok 2022/2023, ktoré bude platné až po potvrdení úplného zápisu Vašou študijnou referentkou, preto potvrdenie o návšteve školy netlačte pri tvorbe elektronického zápisu – nebude tam platný dátum.

Validačná známka Vám bude vydaná  po odovzdaní požadovaných dokladov a úhrade poplatku (ak bude Vaša platba uhradená so správnymi symbolmi, bude v  AISe spárovaná a budete vidieť, že Váš poplatok je uhradený). Prevzatie validačnej známky si dohodnite so svojou študijnou referentkou. Následne si môžete aktivovať preukaz pre AR 2022/2023 na univerzitnom termináli (aktuálna platnosť preukazov končí 30.9.2022).

Zároveň oznamujeme študentom, že v systéme AIS budú mať vytvorené zápisné listy pre AR 2022/2023 s učebnými plánmi príslušného roka štúdia (so všetkými povinnými predmetmi) .

Študenti si môžu do učebných plánov doplniť povinne voliteľné a výberové predmety podľa aktuálnej ponuky na základe zverejnených študijných programov pre AR 2022/2023 od 22.08.2022.

V súlade so Študijným poriadkom JLF UK si študent nemôže zapísať predmet učebného plánu príslušného roka štúdia, ak nemá splnenú podmienku prerekvizity pre daný predmet.

Ak si študent opakovane zapisuje prerekvizitný predmet a absolvuje ho najneskôr do konca skúškového obdobia zimného semestra, môže si do učebných plánov doplniť nadväzujúci predmet najneskôr do dvoch týždňov od začiatku výučby letného semestra na študijnom oddelení.

Ak si študent opakovane zapisuje predmet, ktorý nie je prerekvizitný, môže ho vykonať do konca akademického roka 2022/2023.

Opakovane zapísané predmety si študenti zapisujú do učebných plánov bez osobitnej žiadosti.

 

Študijné programy platné pre AR 2022/2023:

všeobecné lekárstvo

zubné lekárstvo

ošetrovateľstvo - denné bakalárske štúdium

ošetrovateľstvo - externé bakalárske štúdium

ošetrovateľstvo - denné magisterské štúdium

pôrodná asistencia - denné bakalárske štúdium

pôrodná asistencia - externé magisterské štúdium

verejné zdravotníctvo - denné bakalárske štúdium

verejné zdravotníctvo - denné magisterské štúdium

 

Ďalšie aktuálne informácie ohľadom zápisov budeme zverejňovať priebežne v tejto časti webovej stránky.

Aktivácia dopravnej funkcionality preukazu ISIC je služba tretej strany. Informácie a postupy aktivácie sú zverejnené na webovej stránke UK - Dopravná aplikácia