Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia predštátnicovej praxe AR 2019/2020

Predštátnicová prax v 6. ročníku AR 2019/2020 - viac informácií tu

O  súhlas s vykonaním predštátnicovej praxe z predmetov štátnej skúšky mimo pracovísk UNM, musia požiadať študenti garanta príslušného predmetu na tlačive F-051-Žiadosť o povolenie predštátnicovej praxe mimo UNM a doručiť na schválenie prodekanovi pre pedagogickú činnosť najneskôr do 31.5.2019