Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram zápisov pre AR 2021/2022

Zápis študentov 1. ročníka sa bude konať prezenčnou formu (doplňujúce informácie podľa aktuálnej epidemiologickej situácie budeme zverejňovať v tejto časti webovej stránky)

Žiadame študentov 1. ročníka, aby nerealizovali online zápisy a neplatili validačné známky. Potrebné poplatky sú uhradené v elektronickej návratke na štúdium na JLF UK.Zároveň upozorňujeme, že je potebné ešte pred zápisom vyplniť prihlášku za člena CKM, v súlade s pokynmi, ktoré ste dostali spou s rozhodutím o prijatí: https: //gdpr.uniba.sk v sekcii „Prihláška za člena CKM SYTS“.

študijné plány pre AR 2021/2022:

- všeobecné lekárstvo

- zubné lekárstvo

- ošetrovateľstvo-bc.

- ošetrovateľstvo-bc.ext.

- pôrodná asistencia-bc.

- verejné zdravotníctvo-bc.

- ošerovateľstvo-mgr.

- pôrodná asistencia-mgr.

- verejné zdravotníctvo-mgr.

 

Zápisy ostatných študentov všetkých študijných programov budú prebiehať elektronicky.

 

Elektronický zápis je možné realizovať do 10.9.2021

V elektronickom zápise pre AR 2021/2022 potvrdíte:

-  zaevidované výsledky štúdia v systéme pre akademický rok 2020/2021 a vyjadríte súhlas s uzatvorením zápisného listu  s tým, že už nebude možné absolvovať ďalšie predmety v akademickom roku 2020/2021.

(upozornenie: ak nemáte zapísané všetky získané hodnotenia predmetov za AR 2020/2021, kontaktujte učiteľa/príslušné pracovisko, kde ste hodnotenie získali. Až následne pokračujte v elektronickom zápise a potvrďte študijné výsledky za AR 2020/2021)

- potvrdíte, že budete študovať v AR 2021/2022 

- potvrdíte alebo uvediete zmenu osobných údajov

- potvrdíte poplatky spojené so štúdium (poplatok za validačnú známku 13 eur denní študenti s licenciou ISIC alebo 3 eurá NO ISIC (bez licencie) a externí študenti. Následne sa Vám vygeneruje príkaz na úhradu za validačnú známku pre AR 2021/2022

- potvrdíte celkový zápis

V časti dokumenty s ikonkou tlačiarne je potrebné vytlačiť, vypísať a podpísať čestné vyhlásenie o predchádzajúcom štúdiu, ktoré je rozhodujúce pre určenie platby školného v AR 2021/2022

V časti dokumenty je tiež možné vytlačiť potvrdenie o návšteve školy v akademickom roku, ktoré Vám potvrdí Vaša študijná referentka. 

Po vykonaní elektronického zápisu žiadame predložiť v rámci nižšie uvedeného harmonogramu zápisov na študijné oddelenie nasledovné podpísané dokumenty vytlačené zo systému AIS:

„Protokol o študijnom pláne v AR 2021/2022“

„Čestné vyhlásenie“

"Výpis výsledkov štúdia pre archiváciu za akademický rok 2020/2021" - výpis Vám vytlačí Vaša študijná referentka. (Správne zapísané hodnotenia v AISe Vami skontrolované a podpísané sú určujúce pre poradovníky motivačného štipendia aj celkového hodnotenia štúdia).

Pri odovzdaní požadovaných dokladov Vám bude vydaná  validačná známka a následne si môžete aktivovať preukaz pre AR 2021/2022 na univerzitnom termináli (aktuálna platnosť preukazov končí 30.9.2021).

Zároveň oznamujeme študentom, že v systéme AIS budú mať vytvorené zápisné listy pre AR 2021/2022 s učebnými plánmi príslušného roka štúdia (so všetkými povinnými predmetmi podľa učebných plánov pre AR 2021/2022) .

Študenti si môžu do učebných plánov doplniť povinne voliteľné a výberové predmety podľa aktuálnej ponuky na základe zverejnených študijných programov pre AR 2021/2022 od 27.08.2021.

V súlade so Študijným poriadkom JLF UK si študent nemôže zapísať predmet učebného plánu príslušného roka štúdia, ak nemá splnenú podmienku prerekvizity pre daný predmet.

Ak si študent opakovane zapisuje prerekvizitný predmet a absolvuje ho najneskôr do konca skúškového obdobia zimného semestra, môže si do učebných plánov doplniť nadväzujúci predmet najneskôr do dvoch týždňov od začiatku výučby letného semestra na študijnom oddelení.

Ak si študent opakovane zapisuje predmet, ktorý nie je prerekvizitný, môže ho vykonať do konca akademického roka 2021/2022.

Opakovane zapísané predmety si študenti zapisujú do učebných plánov bez osobitnej žiadosti.

Informácia o validačných známkach pre AR 2021/2022

Cena validačnej známky s licenciou ISIC pre študentov dennej formy štúdia je 13,- eur,  bez licencie ISIC 3,- eurá (v súlade so Smernicou rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v AR 2021/2022)

Validačnú známku zaplaťte bankovým  prevodom. Príkaz na úradu si vytlačte zo systému AIS v časti štúdium – školné a poplatky – vyberte AR 2021/2022, kde sa Vám zobrazí v zozname poplatkov predpis pre platbu validačnej známky. Cez ikonku tlačiarne vytlačíte príkaz na úhradu. Pri platbe uveďte správny variabilný a špecifický symbol, aby bola Vaša platba správne identifikovaná. V tejto časti systému si môžete následne overiť úhradu Vašej platby. V prípade, že platba nie je v systéme evidovaná ako uhradená, je potrebné predložiť pri zápise doklad o jej zrealizovaní.

Študenti externej formy štúdia uhradia validačnú známku vo výške 3,- eurá prevodom na účet podľa vyššie uvedených pokynov.

Príkaz na úhradu validačnej známky bude možné vytlačiť zo systému AIS od 27.8.2021

Neprehliadnite !!! Upozornenie na zmenu aktivácie a prolongácie dopravných služieb od 1. 9. 2021

Aktivácia dopravnej funkcionality je služba tretej strany a podporu v tomto procese študentom poskytuje spoločnosť TransData prostredníctvom svojej hotline +421 905 384 092 a emailovej adresy preukazstudenta@transdata.sk a webovej stránky www.ubian.sk.

V prípade problémov na univerzitnej strane, je potrebné kontaktovať pracovisko CEPIT 02/9010 4444.

časový harmonogram:

študijný program – všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo - študenti študujúci v jazyku slovenskom

1. ročník 

06.09.2021

8.00 hod.

Aula Magna

2. ročník 

07.09.2021

8.00 hod.

študijné oddelenie

3. ročník 

08.09.2021

8.00 hod.

študijné oddelenie

4. ročník 

09.09.2021

8.00 hod.

Aula Magna

5. ročník 

10.09.2021

8.00 hod.

študijné oddelenie

6. ročník  - ZL

27.08.2021

8.00 hod.

študijné oddelenie

6. ročník  - VL

03.09.2021

8.00 hod

študijné oddelenie

študijný program – všeobecné lekárstvo – študenti študujúci v jazyku anglickom

1. ročník  

08.09.2021

9.00 hod.

Edukačné centrum

2. ročník 

06.09.2021

8.00 hod.

Edukačné centrum

3. ročník 

07.09.2021

8.00 hod.

Edukačné centrum

4. ročník 

09.09.2021

8.00 hod.

Edukačné centrum

5. ročník 

10.09.2021

8.00 hod.

Edukačné centrum

6. ročník

03.09.2021

8.00 hod.

Aula Magna

Bakalárske štúdium

študijný program ošetrovateľstvo

1. ročník 

06.09.2021

13.00 hod.

Aula Magna

2. ročník 

07.09.2021

13.00 hod.

študijné oddelenie

3. ročník 

08.09.2021

13.00 hod.

študijné oddelenie

študijný program verejné zdravotníctvo

1. ročník

06.09.2021

13.00 hod.

Aula Magna

2. ročník

07.09.2021

13.00 hod.

študijné oddelenie

3. ročník 

08.09.2021

13.00 hod.

študijné oddelenie

študijný program pôrodná asistencia

1. ročník

06.09.2021

13.00 hod.

Aula Magna

2. ročník

07.09.2021

13.00 hod.

študijné oddelenie

3. ročník 

08.09.2021

13.00 hod.

študijné oddelenie

Magisterské štúdium

študijný program verejné zdravotníctvo

1. ročník

09.09.2021

13.00 hod.

 Študijné oddelenie

2. ročník

03.09.2021

13.00 hod.

 Študijné oddelenie

študijný program pôrodná asistencia

1. ročník – E.

09.09.2021

13.00 hod.

Študijné oddelenie

2. ročník – E.

10.09.2021

13.00 hod.

Študijné oddelenie

študijný program ošetrovateľstvo

1. ročník – D, E.

09.09.2021

13.00 hod.

Študijné oddelenie

2. ročník –  D.

06.09.2021

07.00 hod.

študijné oddelenie

Úvodné sústredenia pre študentov 1. ročníka:

študijné programy: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo,  verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia – 07.09.2021

všeobecné lekárstvo v AJ – 10.09.2021