Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram zápisov pre AR 2019/2020

študijný program – VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO A ZUBNÉ LEKÁRSTVO - študenti študujúci v jazyku slovenskom

1. ročník               09.09.2019     8.00 hod.    Aula Magna

2. ročník               10.09.2019     8.00 hod.    Aula Magna

3. ročník               11.09.2019     8.00 hod.    Aula Magna

4. ročník               12.09.2019     8.00 hod.    Aula Magna

5. ročník               13.09.2019     8.00 hod.    Aula Magna

6. ročník               23.08.2019     8.00 hod.    Aula Magna

študijný program – všeobecné lekárstvo – študenti študujúci v jazyku anglickom

1. ročník               13.09.2019    9.00 hod.     Edukačné centrum

2. ročník               09.09.2019    8.00 hod.     Edukačné centrum

3. ročník               10.09.2019    8.00 hod.     Edukačné centrum

4. ročník               11.09.2019    8.00 hod.     Edukačné centrum

5. ročník               12.09.2019    8.00 hod.     Edukačné centrum

6. ročník               23.08.2019   8.00 hod.      Aula Magna

nelekárske študijné programy - bakalárske štúdium

študijný program ošetrovateľstvo

1. ročník               09.09.2019   13.00 hod.    Aula Magna

2. ročník               10.09.2019   13.00 hod.    študijné oddelenie

3. ročník               11.09.2019   13.00 hod.    študijné oddelenie

študijný program verejné zdravotníctvo

1. ročník               09.09.2019   13.00 hod.    Aula Magna

2. ročník               10.09.2019   13.00 hod.    študijné oddelenie

3. ročník               11.09.2019   13.00 hod.    študijné oddelenie

študijný program pôrodná asistencia

1. ročník               09.09.2019   13.00 hod.    Aula Magna

2. ročník               10.09.2019   13.00 hod.    študijné oddelenie

3. ročník               11.09.2019   13.00 hod.    študijné oddelenie

nelekárske študijné programy - magisterské štúdium

študijný program verejné zdravotníctvo

2. ročník               13 .9.2019    13.00 hod.    študijné oddelenie

študijný program pôrodná asistencia

2. ročník – E.      13.9.2019    13.00 hod.     študijné oddelenie

3. ročník – E.      13.9.2019    13.00 hod.     študijné oddelenie

študijný program ošetrovateľstvo

2. ročník – D, E. 13.9.2019     13.00 hod     študijné oddelenie

Úvodné sústredenia pre študentov 1. ročníka:

študijné programy: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo,  verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia –  10.9.2019

Doplňujúce informácie:

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť zápisu v určenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom, alebo si môže dohodnúť náhradný termín zápisu so svojou študijnou referentkou najneskôr do začiatku akademického roka t. j. do 16. 9. 2019.

Zápis po začiatku AR je možný len na základe osobitnej žiadosti schválenej dekanom/prodekanom fakulty. Absencia na výučbe v tomto prípade nie je automaticky ospravedlnená,  je v kompetencii garantov jednotlivých predmetov určiť spôsob náhrady chýbajúcej výučby. 

Doplňujúce informácie k zápisu

Novoprijatí študenti do 1. roku štúdia - všetky informácie a tlačivá dostanete pri zápise do 1. ročníka, nezabudnite si priniesť na zápis požadované doklady podľa pokynov, ktoré ste dostali spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium. Potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie pre rodičov na rodinné prídavky si vytlačte a vyplňte osobné údaje:

Potvrdenie o návšteve školy:

študijný program všeobecné lekárstvo

študijný program zubné lekárstvo

študijný program ošetrovateľstvo (bc.)

študijný program pôrodná asistencia (bc.)

študijný program verejné zdravotníctvo (bc.)

Potvrdenie na rodinné prídavky:

študijný program všeobecné lekárstvo

študijný program zubné lekárstvo

študijný program ošetrovateľstvo (bc.)

študijný program pôrodná asistencia (bc.)

študijný program verejné zdravotníctvo (bc.)

 

Študenti zapisujúci sa do ďalšieho roku štúdia:

Upozorňujeme študentov, aby ste si ešte pred zápisom skontrolovali správnosť všetkých zapísaných hodnotení predmetov v indexe a v systéme AIS v AR 2018/2019. Akékoľvek nezrovnalosti je potrebné riešiť ešte pred zápisom s hodnotiacim učiteľom v predmete, v ktorom ste zistili nezrovnalosť.

Viď Príloha č. 1 k Študijnému poriadku JLF UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na JLF UK“ čl. 2 ods. 5 b  (Po splnení poslednej študijnej povinnosti v semestri alebo v akademickom roku je študent povinný najneskôr do konca skúškového obdobia skontrolovať správnosť a úplnosť hodnotní zapísaných v AISe. V prípade, ak pri kontrole zistí nesúlad alebo chýbajúce údaje, upozorní na to bezodkladne hodnotiaceho učiteľa.)

Pre urýchlenie zápisov odporúčame:

1. Skontrolujte si správnosť zapísaných údajov v indexe a v AISe (študent, ktorý nemá zapísané všetky hodnotenia v indexe a AISe, nebude do ďalšieho roku štúdia zapísaný).

 

2. Zapíšte si do indexu študijný plán príslušného roku štúdia pre AR 2019/2020.

všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom

všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom

zubné lekárstvo

ošetrovateľstvo (Bc.)

pôrodná asistencia (Bc.)

verejné zdravotníctvo (Bc.)

ošetrovateľstvo (Mgr. - denné)

ošetrovateľstvo (Mgr. - externé)

verejné zdravotníctvo (Mgr.)

pôrodná asistencia (Mgr.)

Povinne voliteľné a výberové predmety si môžete zapísať v systéme AIS od 19.08.2019.

 

3. Vypíšte si osobné údaje, do všetkých tlačív, ktoré potrebujete potvrdiť.

 

4. Tlačivá:

- o návšteve školy nájdete tu:

pre študijný program všeobecné lekárstvo 2. - 5. rok štúdia

pre študijný program všeobecné lekárstvo 6. rok štúdia

pre študijný program zubné lekárstvo 2. - 5. rok štúdia

pre študijný program zubné lekárstvo 6. rok štúdia

pre nelekárske študijné programy sa budú potvrdenia vydávať na študijnom oddelení

 - na rodinné prídavky podľa študijných programov a dátumov zápisu (tlačivá sú vyplnené s dátumami podľa zverejneného harmonogramu zápisov)

študijný program všeobecné lekárstvo a študijný program zubné lekárstvo

2.rok štúdia

3.rok štúdia

4.rok štúdia

5.rok štúdia

6.rok štúdia

nelekárske študijné programy – bakalárske štúdium (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo)

2.rok štúdia

3.rok štúdia

 

 5. Čestné vyhlásenie o predchádzajúcom štúdiu  - tu (vyplnené odovzdáte pri zápise) 

 

 6. Študenti, ktorí si opakovane zapisujú predmety, odovzdajú stanovisko garanta k uznaniu výučby z prvého zápisu predmetu, tlačivo si môžete stiahnuť tu

 

 7. Každý študent sa preukáže pri zápise potvrdením o zaplatení validačnej známky. Pokyny k platbe - tu.