Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram zápisov pre AR 2020/2021

študijný program – Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo - študenti študujúci v jazyku slovenskom

1. ročník 

07.09.2020

8.00 hod.

Aula Magna

2. ročník 

08.09.2020

8.00 hod.

Aula Magna

3. ročník 

09.09.2020

8.00 hod.

Aula Magna

4. ročník 

10.09.2020

8.00 hod.

Aula Magna

5. ročník 

11.09.2020

8.00 hod.

Aula Magna

6. ročník  - ZL

28.08.2020

8.00 hod.

Aula Magna

6. ročník  - VL

04.09.2020

8.00 hod

Aula Magna

študijný program – všeobecné lekárstvo – študenti študujúci v jazyku anglickom

1. ročník  

09.09.2020

9.00 hod.

Edukačné centrum

2. ročník 

07.09.2020

8.00 hod.

Edukačné centrum

3. ročník 

08.09.2020

8.00 hod.

Edukačné centrum

4. ročník 

10.09.2020

8.00 hod.

Edukačné centrum

5. ročník 

11.09.2020

8.00 hod.

Edukačné centrum

6. ročník 

04.09.2020

8.00 hod.

Aula Magna

Bakalárske štúdium

študijný program ošetrovateľstvo

1. ročník 

07.09.2020

13.00 hod.

Aula Magna

2. ročník 

08.09.2020

13.00 hod.

študijné oddelenie

3. ročník 

09.09.2020

13.00 hod.

študijné oddelenie

študijný program verejné zdravotníctvo

1. ročník

07.09.2020

13.00 hod.

Aula Magna

2. ročník

08.09.2020

13.00 hod.

študijné oddelenie

3. ročník 

09.09.2020

13.00 hod.

študijné oddelenie

študijný program pôrodná asistencia

1. ročník

07.09.2020

13.00 hod.

Aula Magna

2. ročník

08.09.2020

13.00 hod.

študijné oddelenie

3. ročník 

09.09.2020

13.00 hod.

študijné oddelenie

Magisterské štúdium

študijný program verejné zdravotníctvo

1. ročník

10.09.2020

13.00 hod.

Aula Magna

študijný program pôrodná asistencia

1. ročník – E.

10.09.2020

13.00 hod.

Aula Magna

3. ročník – E.

11.09.2020

13.00 hod.

študijné oddelenie

študijný program ošetrovateľstvo

1. ročník – D, E.

10.09.2020

13.00 hod.

Aula Magna

3. ročník –  E.

11.09.2020

13.00 hod

študijné oddelenie

Úvodné sústredenia pre študentov 1. ročníka:

študijné programy: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo,  verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia – 08.09.2020

 V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť zápisu v určenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom, alebo si môže dohodnúť náhradný termín zápisu so svojou študijnou referentkou najneskôr do začiatku akademického roka t. j. do 14.09.2020

Zápis po začiatku AR je možný len na základe osobitnej žiadosti schválenej dekanom/prodekanom fakulty. Absencia na výučbe v tomto prípade nie je automaticky ospravedlnená,  je v kompetencii garantov jednotlivých predmetov určiť spôsob náhrady chýbajúcej výučby.