Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram zápisov pre AR 2018/2019

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2018/2019 na JLF UK v Martine

Upozornenie!!! 

Pred zápisom navštívte stránku https://gdpr.uniba.sk a uveďte, či súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov na účely získania členstva v občianskom združení CKM SYTS.

Členstvo v tomto združení je podmienkou vystavenia študentského preukazu UK s vizuálom ISIC, resp. vydania prolongačnej známky na akademický rok 2018/2019. Bez uvedeného súhlasu na účely získania/obnovenia členstva v CKM SYTS Vám nebude vydaný preukaz UK s vizuálom ISIC, alebo, ak už preukaz UK s vizuálom ISIC vlastníte, nebude Vám vydaná prolongačná známka a teda poskytované výhody z členstva v o.z. CKM SYTS.

 Denná forma štúdia

Doktorské študijné programy

študijné program– všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo - študenti študujúci v jazyku slovenskom

1. ročník 

3.9.2018     8.00 hod.

Aula Magna

2. ročník 

4.9.2018     8.00 hod.

Aula Magna

3. ročník 

5.9.2018     8.00 hod.

Aula Magna

4. ročník 

6.9.2018     8.00 hod.

Aula Magna

5. ročník 

7.9.2018     8.00 hod.

Aula Magna

6. ročník 

17.8.2018   8.00 hod.

Aula Magna

študijný program – všeobecné lekárstvo – študenti študujúci v jazyku anglickom

1. ročník  

7.9.2018    9.00 hod.

Edukačné centrum

2. ročník 

3.9.2018    8.00 hod.

Edukačné centrum

3. ročník 

4.9.2018    8.00 hod.

Edukačné centrum

4. ročník 

5.9.2018    8.00 hod.

Edukačné centrum

5. ročník  

6.9.2018    8.00 hod.

Edukačné centrum

6. ročník 

17.8.2018  8.00 hod.

Aula Magna

Bakalárske študijne programy

študijný program ošetrovateľstvo

1. ročník 

3.9.2018     13.00 hod.

Aula Magna

2. ročník 

4.9.2018     13.00 hod.

študijné oddelenie

študijný program verejné zdravotníctvo

1. ročník

3.9.2018     13.00 hod.

Aula Magna

2. ročník

4.9.2018     13.00 hod.

študijné oddelenie

študijný program pôrodná asistencia

1. ročník

3.9.2018     13.00 hod.

Aula Magna

2. ročník

4.9.2018     13.00 hod.

študijné oddelenie

Magisterské študijné programy

študijný program verejné zdravotníctvo

1. ročník

5.9.2018      13.00 hod.

Aula Magna

2. ročník

6.9.2018     13.00 hod.

študijné oddelenie

študijný program pôrodná asistencia - externé štúdium

1. ročník

5.9.2018     13.00 hod.

Aula Magna

2. ročník 

26.9.2018     8.00 hod.

študijné oddelenie

študijný program ošetrovateľstvo

1. ročník

5.9.2018     13.00 hod.

Aula Magna

Úvodné sústredenia pre študentov 1. ročníka: 4.9.2018

študijné programy: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo,  verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia –  4.9.2018

 

V prípade, že študentovi zo závažných dôvodov nevyhovuje termín určený pre daný študijný program a rok štúdia, náhradný termín si dohodne so svojou študijnou referentkou najneskôr do začiatku akademického roka t. j. do 10. 9. 2018.

Zápis po začiatku AR je možný len na základe osobitnej žiadosti schválenej dekanom/prodekanom fakulty. Absencia na výučbe v tomto prípade nie je automaticky ospravedlnená,  je v kompetencii garantov jednotlivých predmetov určiť spôsob náhrady chýbajúcej výučby. 

 

Doplňujúce informácie k zápisu

Novoprijatí študenti do 1. roku štúdia - všetky informácie a tlačivá dostanete pri zápise, nezabudnite si na zápis priniesť požadované doklady podľa pokynov, ktoré ste dostali spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium. Potvrdenia o návšteve školy a potvrdenia pre rodičov na rodinné prídavky si vytlačte a vyplňte osobné údaje:

Potvrdenie o návšteve školy:

-          študijný program všeobecné lekárstvo

-          študijný program zubné lekárstvo

-          študijný program ošetrovateľstvo (bc.)

-          študijný program pôrodná asistencia (bc.)

-          študijný program verejné zdravotníctvo (bc.)

-          študijný program verejné zdravotníctvo (mgr.)

-          študijný program ošetrovateľstvo (mgr.) 

 

Potvrdenie na rodinné prídavky:

-          študijný program všeobecné lekárstvo

-          študijný program zubné lekárstvo

-          študijný program ošetrovateľstvo (bc.)

-          študijný program pôrodná asistencia (bc.)

-          študijný program verejné zdravotníctvo (bc.)

-          študijný program verejné zdravotníctvo (mgr.)

 

Študenti zapisujúci sa do ďalšieho roku štúdia:

Upozorňujeme študentov, aby si ešte pred zápisom skontrolovali správnosť všetkých zapísaných hodnotení predmetov v indexe a v systéme AIS v AR 2017/2018. Akékoľvek nezrovnalosti je potrebné riešiť ešte pred zápisom s hodnotiacim učiteľom v predmete, v ktorom ste zistili nezrovnalosť.

Viď Príloha č. 1 k Študijnému poriadku JLF UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na JLF UK“ čl. 2 ods. 5 b  (Po splnení poslednej študijnej povinnosti v semestri alebo v akademickom roku je študent povinný najneskôr do konca skúškového obdobia skontrolovať správnosť a úplnosť hodnotní zapísaných v AISe. V prípade, ak pri kontrole zistí nesúlad alebo chýbajúce údaje, upozorní na to bezodkladne hodnotiaceho učiteľa.)

Pre urýchlenie zápisov odporúčame:

1.      Skontrolujte si správnosť zapísaných údajov v indexe a v AISe (študent, ktorý nemá zapísané všetky hodnotenia v indexe a AISe, nebude do ďalšieho roku štúdia zapísaný).

 

2.      Zapíšte si do indexu študijný plán príslušného roku štúdia pre AR 2018/2019  študijné plány jednotlivých študijných programov nájdete tu:

-          všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom

-          všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom

-          zubné lekárstvo

-          ošetrovateľstvo - denné (Bc.)

-          pôrodná asistencia - denné (Bc.)

-          verejné zdravotníctvo - denné (Bc.)

-          verejné zdravotníctvo - denné (Mgr.)

-          pôrodná asistencia - externé (Mgr.)

 

Povinne voliteľné a výberové predmety si môžete zapísať v systéme AIS od 20.8.2018.

 

3.      Vypíšte si osobné údaje, do všetkých tlačív, ktoré potrebujete potvrdiť.

 

4.      Tlačivá o návšteve školy nájdete tu:

 

pre študijný program všeobecné lekárstvo 2. - 5. rok štúdia

pre študijný program všeobecné lekárstvo 6. rok štúdia

pre študijný program zubné lekárstvo 2. - 5. rok štúdia

pre študijný program zubné lekárstvo 6. rok štúdia

pre nelekárske študijné programy sa budú potvrdenia vydávať na študijnom oddelení

 

Tlačivá na rodinné prídavky podľa študijných programov a dátumov zápisu (tlačivá sú vyplnené s dátumami podľa zverejneného harmonogramu zápisov)

Študijný program všeobecné lekárstvo

2.rok štúdia

3.rok štúdia

4.rok štúdia

5.rok štúdia

6.rok štúdia

Študijný program zubné lekárstvo

2.rok štúdia

3.rok štúdia

4.rok štúdia

5.rok štúdia

6.rok štúdia

Študijný program ošetrovateľstvo – Bc.

2.rok štúdia

Študijný program pôrodná asistencia – Bc.

2.rok štúdia

Študijný program verejné zdravotníctvo –Bc.

2.rok štúdia

Študijný program verejné zdravotníctvo –Mgr.

2.rok štúdia

  

5.      Čestné vyhlásenie o predchádzajúcom štúdiu pre určenie platby školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia si môžete stiahnuť tu, alebo vyzdvihnúť pri  zápise. Výšku školného určuje vnútorný predpis č 26/2017 Smernica rektora UK v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v akademickom roku 2018/2019. Viac informácií o výške platby a podmienok odpustenia školného získate tu.

 

6. Informácia o platbe za validačnú známku- viac informácií tu

Pre správnu identifikáciu platby žiadame o dôsledné vypísanie variabilného, špecifického a konštantného  symbolu.