Harmonogram zápisov pre AR 2017/2018

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2017/2018 na JLF UK v Martine

študijný program – všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo - študenti študujúci v jazyku slovenskom

1. ročník 

4.9.2017

Aula Magna 8,00-12,00

2. ročník 

5.9.2017

Aula Magna 8,00-12,00

3. ročník 

6.9.2017

Aula Magna 8,00-12,00

4. ročník 

7.9.2017

Edukačné centrum - Seminárna miestnosť Ústavu patologickej fyziológie (1.poschodie) 8,00-12,00

5. ročník 

8.9.2017

Edukačné centrum - Seminárna miestnosť Ústavu patologickej fyziológie (1.poschodie) 8,00-12,00

6. ročník 

18.8.2017

Aula Magna 

študijný program – všeobecné lekárstvo – študenti študujúci v jazyku anglickom

1. ročník  

6.9.2017

Edukačné centrum - poslucháreň 8,00-12,00

2. ročník 

4.9.2017

Edukačné centrum - poslucháreň 8,00-12,00

3. ročník 

5.9.2017

Edukačné centrum - poslucháreň 8,00-12,00

4. ročník 

7.9.2017

Edukačné centrum - Seminárna miestnosť Ústavu patologickej fyziológie (1.poschodie) 8,00-12,00

5. ročník 

8.9.2017

Edukačné centrum - Seminárna miestnosť Ústavu patologickej fyziológie (1.poschodie) 8,00-12,00

6. ročník 

18.8.2017

Aula Magna

Bakalárske štúdium

študijný program ošetrovateľstvo

1. ročník 

4.9.2017

Aula Magna 13,00-15,00

3. ročník

5.9.2017

Študijné oddelenie 13,00-15,00

študijný program verejné zdravotníctvo

1. ročník

4.9.2017

Aula Magna 13,00-15,00

3. ročník

5.9.2017

Študijné oddelenie 13,00-15,00

študijný program pôrodná asistencia

1. ročník

4.9.2017

 Aula Magna 13,00-15,00

3. ročník

5.9.2017

Študijné oddelenie 13,00-15,00

Magisterské štúdium

študijný program verejné zdravotníctvo

1. ročník

6.9.2017

Študijné oddelenie 13.00-14,00

2. ročník

6.9.2017

Študijné oddelenie 14,00-15,00

študijný program pôrodná asistencia

1. ročník

6.9.2017

Študijné oddelenie 13,00-14,00

Úvodné sústredenia pre študentov 1. ročníka

študijné programy: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo,  verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia –  5.9.2017

 

V prípade, že študentovi zo závažných dôvodov nevyhovuje termín určený pre daný študijný program a rok štúdia, náhradný termín si dohodne so svojou študijnou referentkou najneskôr do začiatku akademického roka t. j. do 11. 9. 2017 alebo sa nechá zastúpiť písomne splnomocnenou osobu s úradne overeným podpisom. 

Zápis po začiatku AR je možný len na základe osobitnej žiadosti schválenej dekanom/prodekanom fakulty, absencia na výučbe v tomto prípade nie je automaticky ospravedlnená,  je v kompetencii garantov jednotlivých predmetov určiť spôsob náhrady chýbajúcej výučby. 

 

Doplňujúce informácie k zápisu

Novoprijatí študenti do 1. roku štúdia - všetky informácie a tlačivá dostanete pri zápise do 1. ročníka, nezabudnite si priniesť na zápis požadované doklady podľa pokynov, ktoré ste dostali spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium. Potvrdenia o návšteve školy a potvrdenia pre rodičov na rodinné prídavky si vytlačte a vyplňte osobné údaje:

Potvrdenie o návšteve školy:

študijný program všeobecné lekárstvo

študijný program zubné lekárstvo

študijný program ošetrovateľstvo (bc.)

študijný program pôrodná asistencia (bc.)

študijný program verejné zdravotníctvo (bc.)

študijný program verejné zdravotníctvo (mgr.)

 

Potvrdenie na rodinné prídavky:

študijný program všeobecné lekárstvo

študijný program zubné lekárstvo

študijný program ošetrovateľstvo (bc.)

študijný program pôrodná asistencia (bc.)

študijný program verejné zdravotníctvo (bc.)

študijný program verejné zdravotníctvo (mgr.)

 

Študenti zapisujúci sa do ďalšieho roku štúdia:

Upozorňujeme študentov, aby si ešte pred zápisom skontrolovali správnosť všetkých zapísaných hodnotení predmetov v indexe a v systéme AIS v AR 2016/2017. Akékoľvek nezrovnalosti je potrebné riešiť ešte pred zápisom s hodnotiacim učiteľom v predmete, v ktorom ste zistili nezrovnalosť.

Viď Príloha č. 1 k Študijnému poriadku JLF UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na JLF UK“ čl. 2 ods. 5 b  (Po splnení poslednej študijnej povinnosti v semestri alebo v akademickom roku je študent povinný najneskôr do konca skúškového obdobia skontrolovať správnosť a úplnosť hodnotní zapísaných v AISe. V prípade, ak pri kontrole zistí nesúlad alebo chýbajúce údaje, upozorní na to bezodkladne hodnotiaceho učiteľa.)

Pre urýchlenie zápisov odporúčame:

1. Skontrolujte si správnosť zapísaných údajov v indexe a v AISe (študent, ktorý nemá zapísané všetky hodnotenia v indexe a AISe, nebude do ďalšieho roku štúdia zapísaný).

 

2. Zapíšte si do indexu študijný plán príslušného roku štúdia pre AR 2017/2018  študijné plány jednotlivých študijných programov nájdete tu:

všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom

všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom

zubné lekárstvo

ošetrovateľstvo (Bc.)

pôrodná asistencia (Bc.)

verejné zdravotníctvo (Bc.)

verejné zdravotníctvo (Mgr.)

pôrodná asistencia (Mgr.)

 

Povinne voliteľné a výberové predmety si môžete zapísať v systéme AIS od 21.8.2017.

 

3. Vypíšte si osobné údaje, do všetkých tlačív, ktoré potrebujete potvrdiť.

 

4. Tlačivá o návšteve školy nájdete tu:

pre študijný program všeobecné lekárstvo 2. - 5. rok štúdia

pre študijný program všeobecné lekárstvo 6. rok štúdia

pre študijný program zubné lekárstvo 2. - 5. rok štúdia

pre študijný program zubné lekárstvo 6. rok štúdia

pre nelekárske študijné programy sa budú potvrdenia vydávať na študijnom oddelení

 

Tlačivá na rodinné prídavky podľa študijných programov a dátumov zápisu (tlačivá sú vyplnené s dátumami podľa zverejneného harmonogramu zápisov)

Študijný program všeobecné lekárstvo

2.rok štúdia

3.rok štúdia

4.rok štúdia

5.rok štúdia

6.rok štúdia

Študijný program zubné lekárstvo

2.rok štúdia

3.rok štúdia

4.rok štúdia

5.rok štúdia

6.rok štúdia

Študijný program ošetrovateľstvo – Bc.

3.rok štúdia

Študijný program pôrodná asistencia – Bc.

3.rok štúdia

Študijný program verejné zdravotníctvo –Bc.

3.rok štúdia

 

5. Čestné vyhlásenie o predchádzajúcom štúdiu  - tu (vyplnené odovzdáte pri zápise) 

 

6. Študenti, ktorí si opakovane zapisujú predmety, odovzdajú stanovisko garanta k uznaniu výučby z prvého zápisu predmetu, tlačivo si môžete stiahnuť tu (podmienka pre zápis opakovane zapísaných predmetov).

 

7. Každý študent sa preukáže potvrdením o zaplatení validačnej známky, ktorú mu nalepí  študijná referentka na zadnú stranu preukazu na konci zápisu.