Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia na JLF UK v AR 2022/2023

Slávnostné otvorenie akademického roka na Univerzite Komenského  v Bratislave 19. 09. 2022

Slávnostné otvorenie akademického roka na JLF UK  20. 09. 2022

Zimný semester

 

výučbové obdobie

19.09.2022 – 23.12.2022

skúškové obdobie

02.01.2023 – 10.02.2023

Letný semester

 

výučbové obdobie

13.02.2023 – 19.05.2023

skúškové obdobie

22.05.2023 – 30.06.2023

opravné termíny

21.08.2023 – 31.08.2023

 

výučba v 5. a 6. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo v slovenskom a v anglickom jazyku prebieha  podľa osobitného harmonogramu od  05.09.2022 do 30. 06. 2023

výučba v 6. roku štúdia študijného programu zubné lekárstvo prebieha  podľa osobitného harmonogramu od  30.08.2022 do 30. 06. 2023

 

Harmonogram štúdia na Univerzita Komenského

 

Ďalšie stanovené termíny v harmonograme AR 2022/2023 na JLF UK

 Dátumový interval na vypísanie tém záverečných prác (bakalárskych, magisterských) pre pracoviská:

01.09.2022 - 30.09.2022

Dátumový interval prihlasovania sa na záverečné práce pre študentov (bakalárskych a magisterských študijných programov)

03.10.2022 – 31.10.2022 (30.11.2022 akceptácia študentov na zvolené témy, príp. výber novej témy študentom)

Dátumový interval na vypísanie tém diplomových prác pre študentov 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom pre pracoviská:

01.09.2022 - 30.09.2022

Dátumový interval prihlasovania sa na diplomové práce pre študentov 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom

03.10.2022 – 31.10.2022 (do 30.11.2022 akceptácia študentov na zvolené témy, príp. výber novej témy študentom)

 Dátumový interval na vypísanie tém diplomových prác pre študentov 4. ročníka študijného zubné lekárstvo pre pracoviská:

02.01.2023 - 10.02.2023

Dátumový interval prihlasovania sa na diplomové práce pre študentov 4. ročníka študijného programu zubné lekárstvo

13.02.2023 – 13.03.2023 (do 13.04.2023 akceptácia študentov na zvolené témy, príp. výber novej témy študentom)

Termíny odovzdania záverečných prác

 Študijný program všeobecné lekárstvo:  (5. ročník)

07.08.2023

Študijný program zubné lekárstvo:

21.04.2023

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná forma

24.04.2023

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – denná forma

24.04.2023

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma

17.04.2023

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) – externá forma

17.04.2023

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.) – denná forma

do 03.04.2023

Termín odovzdania záverečných prác pre študentov, ktorí nastúpili po prerušení štúdia alebo majú vykonať len ŠS z predmetu Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce

28.10.2022

Štátna skúška

21.11.- 25.11.2022

 

Termín zadania oponentov záverečných prác

 Pre všetky študijné programy je za zadanie oponentov do systému AIS zodpovedný vedúci pracoviska

do 31.03.2023