Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia na JLF UK v AR 2021/2022

Slávnostné otvorenie akademického roka na JLF UK  predbežne plánované na 21.09.2021

Zimný semester

 

výučbové obdobie

13.09.2021 – 17.12.2021

skúškové obdobie

03.01.2022 – 11.02.2022

Letný semester

 

výučbové obdobie

14.02.2022 – 20.05.2022

skúškové obdobie

23.05.2022 – 30.06.2022

opravné termíny

15.08.2022 – 31.08.2022

výučba v 5. a 6. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom prebieha  podľa osobitného harmonogramu od 06.09.2021

výučba v 6. roku štúdia študijného programu zubné lekárstvo prebieha  podľa osobitného harmonogramu od 30.08.2021

 

Organizácia AR 2021/2022 na Univerzite Komenského v Bratislave