Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia na JLF UK v AR 2023/2024


Slávnostné otvorenie akademického roka na Univerzite Komenského  v Bratislave 18. 09. 2023

Slávnostné otvorenie akademického roka na JLF UK  19. 09. 2023

Zimný semester

 

výučbové obdobie

18.09.2023 – 22.12.2023

skúškové obdobie

02.01.2024 – 16.02.2024

Letný semester

 

výučbové obdobie

19.02.2024 – 24.05.2024

skúškové obdobie

27.05.2024 – 28.06.2024

opravné termíny

19.08.2024 – 30.08.2024

výučba v 5. a 6. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo v slovenskom a v anglickom jazyku prebieha  podľa osobitného harmonogramu od 05.09.2023 do 28. 06. 2024

výučba v 6. roku štúdia študijného programu zubné lekárstvo prebieha  podľa osobitného harmonogramu od 05. 09.2023 do 28. 06. 2024

 Zápisy študentov 1. ročníka         11. 12. 09. 2023

Zápisy študentov 2.-6. ročníka   04. 15. 09. 2023

Obhajoby DP VL                               05. 09.   14. 09.2023

 

Organizácia AR 2023/2024 na Univerzite Komenského v Bratislave

 

Ďalšie stanovené termíny v harmonograme AR 2023/2024 na JLF UK

Dátumový interval na vypísanie tém záverečných prác (bakalárskych, magisterských) pre pracoviská:

01.09.2023 - 30.09.2023

Dátumový interval prihlasovania sa na záverečné práce pre študentov (bakalárskych a magisterských študijných programov)

02.10.2023 – 31.10.2023 (do 30.11.2023 akceptácia študentov na zvolené témy, príp. výber novej témy študentom)

Dátumový interval na vypísanie tém diplomových prác pre študentov 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom pre pracoviská:

01.09.2023 - 30.09.2023

Dátumový interval prihlasovania sa na diplomové práce pre študentov 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom

02.10.2023 – 31.10.2023 (do 30.11.2023 akceptácia študentov na zvolené témy, príp. výber novej témy študentom)

Dátumový interval na vypísanie tém diplomových prác pre študentov 4. ročníka študijného zubné lekárstvo pre pracoviská:

02.01.2024 - 09.02.2024

Dátumový interval prihlasovania sa na diplomové práce pre študentov 4. ročníka študijného programu zubné lekárstvo

12.02.2024 – 11.03.2024 (do 12.04.2024 akceptácia študentov na zvolené témy, príp. výber novej témy študentom)

Termíny odovzdania záverečných prác

Študijný program všeobecné lekárstvo:  (5. ročník)

05.08.2024

Študijný program zubné lekárstvo:

26.04.2024

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná forma

26.04.2024

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – externá forma

26.04.2024

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – denná forma

26.04.2024

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma

15.04.2024

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) – externá forma

15.04.2024

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.) – denná forma

15.04.2024

Študijný program verejné zdravotníctvo (Mgr.) – denná forma

15.04.2024

Termín odovzdania záverečných prác pre študentov, ktorí nastúpili po prerušení štúdia alebo majú vykonať ŠS z predmetu Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce

27.10.2023

Štátna skúška

20.11.- 24.11.2023

 

Termín zadania oponentov záverečných prác

Pre všetky študijné programy je za zadanie oponentov do systému AIS zodpovedný vedúci pracoviska

do 31.03.2024

 

 Termíny štátnych skúšok

Študijný program všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom

Podľa rozvrhu AR 2023/2024 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky a študijné skupiny (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program zubné lekárstvo

Podľa rozvrhu AR 2023/2024 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky  (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná a externá  forma

20.–24.05.2024 – praktická ŠS, 27.05 – 04.06.2024 – ŠS

Ošetrovateľstvo I. a Obhajoba bakalárskej práce

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – denná forma

27.05 – 04.06.2024 – ŠS Ošetrovateľstvo II., Obhajoba diplomovej práce

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma

13. – 17.05.2024 - praktická ŠS, 20.05. – 24.05.2024 – ŠS Pôrodná asistencia I. a obhajoba bakalárskej práce

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) – externá forma

13. – 17.05.2024 - praktická ŠS, 20.05. – 24.05.2024 – ŠS Pôrodná asistencia II. a obhajoba diplomovej práce

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.) – denná forma

13.05.2024 – praktická časť ŠS a obhajoba bakalárskej práce,

14.05.2024 – teoretická  časť ŠS

Študijný program verejné zdravotníctvo (Mgr.) – denná forma

15.05.2024 – praktická časť ŠS a obhajoba diplomovej práce,

16.05.2024 – teoretická  časť ŠS