Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia na JLF UK v AR 2020/2021


Slávnostné otvorenie akademického roka na Univerzite Komenského  v Bratislave 21.09.2020

Slávnostné otvorenie akademického roka na JLF UK 22.09.2020

Zimný semester

 

výučbové obdobie

14.09.2020 – 18.12.2020

skúškové obdobie

04.01.2021 – 12.02.2021

Letný semester

 

výučbové obdobie

15.02.2021 – 21.05.2021

skúškové obdobie

24.05.2021 – 02.07.2021

opravné termíny

16.08.2021 – 31.08.2021

výučba v 6. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom prebieha  podľa osobitného harmonogramu od 07.09.2020

výučba v 6. roku štúdia študijného programu zubné lekárstvo prebieha  podľa osobitného harmonogramu od 31.08.202

Úprava harmonogramu letného semestra:

Harmonogram letného semestra u študentov 4. a 5. ročníka všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku a u študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva sa z dôvodu mimoriadneho presunutia letných praxí na základe požiadavky ministra zdravotníctva SR adresovanej všetkým lekárskym a zdravotníckym fakultám v SR upravuje nasledovne:

a) 5. ročník študijného programu spojeného 1. a 2. stupňa všeobecné lekárstvo a 2. ročník študijného programu 1. stupňa ošetrovateľstvo:

Letná prax: 15. 02. 2021 – 12. 03. 2021 (4 týždne)

Výučbové obdobie: 15. 03. 2021 – 18. 06. 2021

Skúškové obdobie: 21. 06. 2021 – 29. 07. 2021 (po dohode s garantmi v prípade blokovej výučby možnosť absolvovania skúšky bezprostredne po absolvovaní výučby)

b) 4. ročník študijného programu spojeného 1. a 2. stupňa všeobecné lekárstvo

Výučbové obdobie: 15. 02. 2021 – 18. 06. 2021 (s prerušením na prax od 15. 3. 2021 do 09. 04. 2021)

Letná prax: 15. 03. 2021 – 09. 04. 2021 (4 týždne)

Skúškové obdobie: 21. 06. 2021 – 29. 07. 2021 (po dohode s garantmi možnosť absolvovania skúšky po absolvovaní povinnej výučby aj skôr (v posledných týždňoch výučby).

 

Ďalšie stanovené termíny v harmonograme AR 2020/2021 na JLF UK

Termíny na vypísanie nových tém záverečných prác

 Dátumový interval na vypísanie tém záverečných prác (bakalárskych, magisterských) pre pracoviská:

01.09.2020 - 30.09.2020

Dátumový interval prihlasovania sa na záverečné práce pre študentov (bakalárskych a magisterských študijných programov)

01.10.2020 – 31.10.2020

 (30.11.2020 akceptácia študentov na zvolené témy, príp. výber novej témy študentom)

Dátumový interval na vypísanie tém diplomových prác pre študentov 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom pre pracoviská:

01.09.2020 - 30.09.2020

Dátumový interval prihlasovania sa na diplomové práce pre študentov 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom

01.10.2020 – 31.10.2020

(do 30.11.2020 akceptácia študentov na zvolené témy, príp. výber novej témy študentom)

 Dátumový interval na vypísanie tém diplomových prác pre študentov 4. ročníka študijného zubné lekárstvo pre pracoviská:

02.01.2021 - 14.02.2021

Dátumový interval prihlasovania sa na diplomové práce pre študentov 4. ročníka študijného programu zubné lekárstvo

15.02.2021 – 15.03.2021

(do 16.4.2021 akceptácia študentov na zvolené témy, príp. výber novej témy študentom)

 

Termíny odovzdania záverečných prác

 Študijný program všeobecné lekárstvo:  (5. ročník)

09.07.2021

Študijný program zubné lekárstvo:

23.04.2021

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná forma

26.04.2021

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – externá forma

26.04.2021

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma

do 30.04.2021

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) - externá forma

do 30.04.2021

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.) – denná forma

26.04.2021

 

 

Termín zadania oponentov záverečných prác

 Pre všetky študijné programy je za zadanie oponentov do systému AIS zodpovedný vedúci pracoviska

do 31.03.2021

 

Termíny štátnych skúšok

 Študijný program všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom

Podľa rozvrhu AR 2020/2021 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky a študijné skupiny (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program zubné lekárstvo

Podľa rozvrhu AR 2020/2021 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky  (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná forma

17.-21.05.2021 – praktická ŠS, 31.05-04.06.2021 – Ošetrovateľstvo I. a Obhajoba bakalárskej práce

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – externá forma

31.05.-04.06.2021 – ŠS Ošetrovateľstvo II., Obhajoba diplomovej práce

18.01.-22.01.2021 (voliteľný modul)

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma

17.-21.05.2021 - praktická ŠS, 24.05. – 28.05.2021 – ŠS Pôrodná asistencia I. a obhajoba bakalárskej práce

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) - externá forma

24.05. – 28.05.2021 – ŠS

Základný modul a obhajoba diplomovej práce

18.01.-22.01.2021 – voliteľný modul

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.) – denná forma

17.05.2021 – praktická časť ŠS a obhajoba bakalárskej práce,

18.05.2021 – teoretická  časť ŠS

 

 Harmonogram štúdia na Univerzita Komenského