Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia na JLF UK v AR 2019/2020

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK  v Bratislave 23.09.2019

Slávnostné otvorenie akademického roka na JLF UK v Martine 24.9.2019

Zimný semester

 

Výučbové obdobie

16.9.2019 – 20.12.2019

Skúškové obdobie

02.01.2020 – 14.02.2020

Letný semester

 

Výučbové obdobie

17.02.2020 – 22.05.2020

Skúškové obdobie

25.05.2020 – 03.07.2020

Opravné termíny

17.08.2020 – 31.08.2020

Výučba v 6. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom a študijného programu zubné lekárstvo prebieha podľa osobitného harmonogramu od 26.8.2019

 Ďalšie termíny v harmonograme akademického roka

Termín na vykonanie opakovane zapísaných prerekvizitných predmetov

18.10.2019                 

Termíny na vypísanie nových tém záverečných prác

Dátumový interval na vypísanie tém záverečných prác (bakalárskych, magisterských) pre pracoviská:

30.09.2019

Dátumový interval prihlasovania sa na záverečné práce pre študentov (bakalárskych a magisterských študijných programov)

31.10.2019

(30.11.2019 akceptácia študentov na zvolené témy, príp. výber novej témy študentom)

Dátumový interval na vypísanie tém diplomových prác pre študentov 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom pre pracoviská:

01.09.2019 – 30.09.2019

Dátumový interval prihlasovania sa na diplomové práce pre študentov 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom

01.10 2019 - 31.10.2019 (do 30.11.2019 akceptácia študentov na zvolené témy, príp. výber novej témy študentom)

Dátumový interval na vypísanie tém diplomových prác pre študentov 4. ročníka študijného programu zubné lekárstvo pre pracoviská:02.01.2020 – 14.02.2020
Dátumový interval prihlasovania sa na diplomové práce pre študentov 4. ročníka študijného programu zubné lekárstvo

17.02.2020 – 16.03.2020

(do 16.4.2020 akceptácia študentov na zvolené témy, príp. výber novej témy študentom)

  Termíny odovzdania záverečných prác

 Študijný program všeobecné lekárstvo:

6. ročník (obhajoba 1.-5.6.2020)

5. ročník (obhajoba 7.-11.9.2020)

 

21.04. – 27.04.2020

29.06. – 03.07.2020

Študijný program zubné lekárstvo:

27.04. – 30.04.2020

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná forma

27.04.2020

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – denná forma

27.04.2020

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma

17.04.2020

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) - externá forma

17.04.2020

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.) – denná forma

06.04.2020

Študijný program verejné zdravotníctvo (Mgr.) – denná forma

08.04.2020

Termín odovzdania záverečných prác pre študentov, ktorí nastúpili po prerušení štúdia alebo majú vykonať len ŠS z predmetu Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce

28.10.2019

Štátna skúška

25.11. – 29.11.2019

 

Termín zadania oponentov záverečných prác

 Pre všetky študijné programy je za zadanie oponentov do systému AIS zodpovedný vedúci pracoviska

do 20.03.2020 (pre študentov 5. aj 6. ročníka)

 

Termíny štátnych skúšok

Študijný program všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom

Podľa rozvrhu AR 2019/2020 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky a študijné skupiny (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program zubné lekárstvo

Podľa rozvrhu AR 2019/2020 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky  (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná forma

18.-22.05.2020 – praktická ŠS, 01.06-05.06.2020 – Ošetrovateľstvo I. a Obhajoba bakalárskej práce

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – denná forma

01.06.– 05.06.2020 – ŠS Ošetrovateľstvo II., Obhajoba diplomovej práce,

Voliteľný modul

 

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma

25.05. – 30.05.2020 – ŠS Pôrodná asistencia I. a obhajoba bakalárskej práce

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) - externá forma

25.05.– 30.05.2020 – ŠS

Základný modul a obhajoba diplomovej práce

01.06.-05.06.2020 – voliteľný modul

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.) – denná forma

18.05.2020 – praktická časť ŠS a obhajoba bakalárskej práce,

19.05.2020 – teoretická  časť ŠS

Študijný program verejné zdravotníctvo (Mgr.) – denná forma

20.05.2020 – praktická časť ŠS a obhajoba diplomovej práce,

21.05.2020 – teoretická časť ŠS

 

Harmonogram štúdia na Univerzite Komenského