Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia na JLF UK v AR 2018/2019

Harmonogram AR 2018/2019 na UK

 

Zimný semester

 

 

 

 

Výučba

od

24.9.2018

do

21.12.2018

Skúškové obdobie

od

02.01.2019

do

15.02.2019

Letný semester

 

 

 

 

Výučba

od

18.02.2019

do

17.05.2019

Skúškové obdobie

od

20.05.2019

do

28.06.2019

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín

od

19.08.2019

do

30.08.2019

Otvorenie 100. akademického roka na UK sa uskutoční 24.9.2018 o 11.00 hod. v Aule UK.

 

Harmonogram AR 2018/2019 na JLF UK v Martine

 

Slávnostné otvorenie akademického roka na Univerzite Komenského  v Bratislave 24.09.2018

Slávnostné otvorenie akademického roka na JLF UK  25.9.2018

Zimný semester

 

Výučbové obdobie

10.9.2018 – 21.12.2018

Skúškové obdobie

02.01.2019 – 08.02.2019

Letný semester

 

Výučbové obdobie

11.02.2019 – 24.05.2019

Skúškové obdobie

27.05.2019 – 05.07.2019

Opravné termíny

19.08.2019 – 30.08.2019

výučba v 6. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom prebieha  podľa osobitného harmonogramu od 20.8.2018

 

Ďalšie stanovené termíny v harmonograme AR 2018/2019 na JLF UK

 

Termín na vykonanie opakovane zapísaných prerekvizitných predmetov:

   19.10.2018  

 

Termíny na vypísanie nových tém záverečných prác

 

Dátumový interval na vypísanie tém záverečných prác (bakalárskych, magisterských) pre pracoviská:

28.09.2018

Dátumový interval prihlasovania sa na záverečné práce pre študentov (bakalárskych a magisterských študijných programov)

31.10.2018

(30.11.2018 akceptácia študentov na zvolené témy, príp. výber novej témy študentom)

Dátumový interval na vypísanie tém diplomových prác pre študentov 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom a študijný program zubné lekárstvo pre pracoviská:

02.01.2019 - 08.02.2019

Dátumový interval prihlasovania sa na diplomové práce pre študentov 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom a študijný program a zubné lekárstvo

11.02.2019 – 11.03.2019

(do 11.4.2018 akceptácia študentov na zvolené témy, príp. výber novej témy študentom)

 

Termíny odovzdania záverečných prác

 

Študijný program všeobecné lekárstvo:

23.04.- 29.04.2019

Študijný program zubné lekárstvo:

23.04.- 29.04.2019

Študijný program verejné zdravotníctvo (Mgr.):

03.04.2019

Termín odovzdania záverečných prác pre študentov, ktorí nastúpili po prerušení štúdia alebo majú vykonať len ŠS z predmetu Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce

29.10.2018

Štátna skúška

26.11.- 30.11.2018

 

Termín zadania oponentov záverečných prác

 

Pre všetky študijné programy je za zadanie oponentov do systému AIS zodpovedný vedúci pracoviska

do 15.03.2019

 

Termíny štátnych skúšok

 

Študijný program všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a 

v jazyku anglickom

Podľa rozvrhu AR 2018/2019 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky a študijné skupiny (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program zubné lekárstvo

Podľa rozvrhu AR 2018/2019pre jednotlivé predmety štátnej skúšky  (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program verejné zdravotníctvo – denné Mgr. štúdium

Praktická časť ŠS a obhajoba diplomovej práce – 15.05.2019,

Teoretická časť ŠS – 16.05.2019