Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie študijného oddelenia súvisiace s prerušením prezenčnej formy výučby

 

Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine súvisiace s mimoriadnou epidemiologickou situáciou spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2019 a s tým súvisiacim ochorením COVID-19

 

Výkon mimoriadnej praxe študenta - študenti vykonávajúci dobrovoľnícku prax v rámci boja proti aktuálnej pandémii COVID-19, si môžu tlačivo na potvrdenie praxe stiahnuť tu: word, pdf

 

Aktuálne informácie k štátnym skúškam 

Informácie k štátnym skúškam v študijnom programe všeobecné lekárstvo (SJ a AJ)

Informácie k štátnym skúškam v študijnom programe zubné lekárstvo

Informácie k štátnym skúškam v nelekárskych študijných programoch

 

Pokyny k dištančným štátnym skúškam

- pre členov komisie

- pre administrátorov

- pre študentov

- hygienicko-epidemiologické opatrenia pre členov komisie

 

Online forma štátnej skúšky

 

Štátna skúška Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce

- Informácie k príprave, odovzdávaniu a obhajobe diplomových prác v študijných programoch všeobecné lekárstvo (SJ a AJ) a zubné lekárstvo

- Informácie k príprave, odovzdávaniu a obhajobe záverečných prác v nelekárskych študijných programoch

- Doplnenie pokynov k odovzdávaniu záverečných prác pre študentov

 

- Pokyny k dištančnej štátnej skúške - obhajoba záverečnej práce

 

Realizácia ústnych skúšok

Usmernenie k realizácii ústnych skúšok a štátnych záverečných skúšok (vrátane obhajob záverečných prác)

Pokyny k realizácii dištančných ústnych skúšok

 

Prijímacie konanie pre AR 2020/2021

Aktuálne informácie

 

Organizácia letnej praxe

Aktuálne informácie