Všeobecné informácie


Prípravu a vzdelávanie zaradených lekárov koordinujú a riadia odborní garanti špecializačných študijných programov:

 

špecializačný študijný program pediatria

  • prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

       kontakt: banovcinjfmed.uniba.sk

 

špecializačný študijný program všeobecné lekárstvo

  • doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.

       kontakt: doktor.vladargmail.com

 


Administratívna podpora programu

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Dekanát JLF UK
Malá Hora 4A – 3. podlažie
036 01 Martin

 

  • prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

       kontakt: 043 2633 201 VoIP: 41 201, č. dv. 312
       galajdajfmed.uniba.sk

 

  • Mgr. Miroslava Michalková

       kontakt: 043 2633 201 VoIP: 41 201, č. dv. 312
       michalkovajfmed.uniba.sk

 

  • Ing. Kristína Koppová   - momentálne na MD

       kontakt: 043 2633 198 VoIP: 41 198, č. dv. 312
       koppovajfmed.uniba.sk