Rezidentský program MZ SR


Od 1. novembra 2015 sa rezidentský program realizuje pod gesciou Ministerstva zdravotníctva SR. Cieľom naďalej zostáva rozšírenie siete lekárov prvého kontaktu a vytvorenie kvalitných podmienok pre prípravu lekárov, ktorých cieľom je  špecializovať sa  na prácu lekára v ambulancii v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.

Rezidentský program v nasledujúcom období bude financovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. Prijímateľom finančných prostriedkov na program ostávajú vzdelávacie ustanovizne, ktoré ich budú distribuovať vybraným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zapojeným do programu. Z uvedených finančných prostriedkov ostáva hradená mzda rezidenta, jeho náklady na štúdium, ktoré hradí v podobe poplatkov vzdelávacej ustanovizni a odmena pre školiteľov.

 

                                                                                                   – ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast.

  • Zoznam akreditovaných školiacich ambulancií:
    1. ambulancie všeobecného lekára pre dospelých (špecializačný študijný program všeobecné lekárstvo),
    2. ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast (špecializačný študijný program pediatria)

     

 

Zoznam akreditovaných školiacich ambulancií je priebežne aktualizovaný.

 

Kontakt:

Mgr. Miroslava Michalková

vedúca Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4A

036 01 Martin

e - mail: michalkovajfmed.uniba.sk

č. tel.: 043 - 2633 201, VoiP:  41 201


Ing. Kristína Koppová   -   momentálne na MD

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4A

036 01 Martin

e- mail: koppovajfmed.uniba.sk

č. tel.: 043 - 2633 198, VoiP: 41 198