Aktuality v rezidentskom programe

Výberové konanie pre zapojenie do Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva SR

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine si dovoľuje oznámiť lekárskej verejnosti, že výberové konanie pre zapojenie do Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre špecializačný študijný odbor všeobecné lekárstvo a pediatria (pre zaradenie do špecializačného štúdia dňom 01. 02. 2018) sa uskutoční:

Dátum a miesto konania: 25. januára 2018 (štvrtok) o 11.00 hod., malá zasadacia miestnosť, prízemie dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin.

Prihlášku doručiť na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov najneskôr do 24. januára 2018 do 12.00 hod.

Prihlášky záujemcov budú prijímané len do uvedeného dátumu alebo naplnenia kapacity jednotlivých študijných odborov.

Kontakt: Mgr. Miroslava Michalková, 043/ 26 33 201, michalkovajfmed.uniba.sk


Vzdelávacie aktivity

Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore PEDIATRIA

Dátum konania:  16. 02. 2018, o 11.00 hod

Miesto konania:   malá zasadacia miestnosť, Dekanát JLF UK

V prípade otázok kontaktujte Ing. Káčerovú - 043/26 33 198, kacerova@jfmed.uniba.sk


Vzdelávacie aktivity

Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

Dátum konania:  06. 02. 2018, o 11.00 hod

Miesto konania:   zasadačka Vedeckej rady, Dekanát JLF UK

V prípade otázok kontaktujte Ing. Káčerovú - 043/26 33 198, kacerova@jfmed.uniba.sk


Upozornenie na zmenu legislatívy

Zákon 92/2017 z 23. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

<output>vypracovaným v súlade s aktuálnym vnútorným predpisom rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>