Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

Všeobecne záväzné právne predpisy pre oblasť VŠ

Vnútorné predpisy UK

 • <output>

  VP č. 2/2024

  Smernica rektora UK k používaniu nástrojov umelej inteligencie na UK.

  Predpis je platný a účinný od 22. 02. 2024.

  Prílohy:

  </output>
  VP č. 2/2024 Smernica rektora UK k používaniu nástrojov umelej inteligencie na UK. Predpis je platný a účinný od 22. 02. 2024. Prílohy
  <output>

  VP č. 2/2024

  Smernica rektora UK k používaniu nástrojov umelej inteligencie na UK.

  Predpis je platný a účinný od 22. 02. 2024.

  Prílohy:

  </output>
 • VP č. 5/2023 Štatút UK. Predpis je platný od 06. 03. 2023 a účinný od 16. 03. 2023.  Príloha
 • VP č. 22/2023 Úplné znenie VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Predpis bol vydaný dňa 01. 06. 2023.  Prílohy[.docx]
 • VP č. 24/2023 Úplné znenie VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK v znení Dodatku č. 1. Predpis bol vydaný dňa 01. 06. 2023.
 • VP č. 18/2023 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v znení dodatkov č. 1 až 5. Predpis bol vydaný dňa 21. 03. 2023. 

           Príloha č. 5 Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2024/2025

           Príloha č. 4 Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2023/2024
           Príloha č. 1 Vzory rozhodnutí o platení školného [.docx]

 • VP č. 32/2023 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK. Predpis je platný a účinný od 03. 10. 2023. 

  Prílohy[.docx
 • VP č. 13/2018 Disciplinárny poriadok UK pre študentov. Predpis je platný od 27. 06. 2018 a účinný od 01. 09. 2018.

            Príloha č. 5 Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o uložení disc. opatrenia (vzor) [.docx]

            Príloha č. 4 Rozhodnutie o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia (vzor) [.docx]

            Príloha č. 3 Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia (vzor) [.docx]

            Príloha č. 2 Formulár na predvolanie študenta [.docx]

            Príloha č. 1 Formulár na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania [.docx]

 • VP č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UK pre študentov. Predpis je platný od 27. 06. 2018 a účinný od 01. 09. 2018.
 • VP č. 21/2022 Úplné znenie VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3. Predpis bol vydaný dňa 23. 06. 2022. Príloha č. 1[.docx]

 • VP č. 23/2014 Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami. Predpis je platný a účinný od 15. 10. 2014.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.</output>Predpis je platný a účinný od 15. 10. 2014.

             Príloha č. 8

             Príloha č. 7

             Príloha č. 6

             Príloha č. 5

             Príloha č. 4

             Príloha č. 3

             Príloha č. 2

             Príloha č. 1

 •  Príkaz rektora UK č. 2/2023 Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora. Predpis je platný a účinný od 09. 05. 2023.
 • VP č. 19/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje používanie akademických insígnií. Predpis je platný a účinný od 02. 10. 2017. Príloha č. 1
 • VP č. 13/2021 Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 1/2005 Imatrikulačný a promočný poriadok UK. Predpis je platný a účinný od 24. 06. 2021. Príloha č. 8
 • VP č. 2/2021 Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 1/2005 Imatrikulačný a promočný poriadok UK. Predpis je platný a účinný od 26. 01. 2021. Príloha
 • VP č. 24/2015 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 1/2005 Smernice rektora UK Imatrikulačný a promočný poriadok UK v znení dodatku č. 1 a 2. Predpis bol vydaný dňa 30. 11. 2015.

Vnútorné predpisy JLF UK

Vnútorný predpis č. 12/2023 - Štatút Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, Predpis je účinný od 26. apríla 2023 Príloha 

Vnútorný predpis č. 21/2023 - Študijný poriadok JLF v Martine UK v Bratislave Predpis je účinný od 1. septembra 2023

Vnútorný predpis č. 37/2023 - Disciplinárny poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov Predpis je účinný od 20. septembra 2023

Vnútorný predpis č. 36/2023 - Štipendijný poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov Predpis je účinný od 21. septembra 2023

Vnútorný predpis č. 35/2023 - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2024/2025 Predpis je účinný od 1. októbra 2023

Vnútorný predpis č. 44/2023 - Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 35/2023 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2024/2025 Predpis je účinný od 12. decembra 2023

Vnútorný predpis č. 34/2023 Smernica dekanky, ktorou sa určuje splatnosť a spôsob úhrady školného za štúdium v dennej forme Predpis je účinný od 21. septembra 2023

<output>Vnútorný predpis č. 45/2023 - Štatút Akreditačnej rady JLF v Martine UK v Bratislave Predpis je účinný od 12. decembra 2023</output>

Vnútorný predpis č. 45/2023 - Štatút Akreditačnej rady JLF v Martine UK v Bratislave Predpis je účinný od 12. decembra 2023

Vnútorný predpis č. 33/2023 - Smernica dekanky JLF v Martine UK v Bratislave o zásadách rigorózneho konania na JLF UK v Martine Predpis je účinný od 5. septembra 2023

Vnútorný predpis č. 44/2022 - Podmienky a kritéria pre výber študentov na študijné pobyty v rámci programu Erazmus+ na JLF UK Predpis je účinný od 14. decembra 2022