Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ZÁPIS študentov PhD štúdia

HARMONOGRAM ZÁPISOV študentov doktorandského štúdia na akademický rok 2019/2020

Informácie - tu

Základné identifikačné údaje na vykonanie úhrady školného - tu

Školné  a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2019/2020 - tu


 

ISIC KARTA PRE ŠTUDENTOV

Dôležité upozornenie pre študentov

 

  • s nástupom Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) do platnosti prebehlo prehodnotenie všetkých spracovaní osobných údajov, ktoré sa Univerzite prebiehajú. Jedným z nich je aj vydávanie študentských preukazov s fyzickým a elektronickým komponentom (karta študenta ISIC) členstvo CKM a zber súvisiacich súhlasov je tento rok potrebné urobiť pre všetkých študentov - elektronicky cez https://gdpr.uniba.sk (prihlasuje sa cez univerzitné meno a heslo, teda rovnako ako do AISu)
  • študentov bez platného členstva nesmie Univerzita vydať preukaz s vizuálom ISIC ani odovzdať prolongačnú (validačnú) známku
  • všetkým aktuálnym študentom aj uchádzačom o štúdium bol zaslaný informačný email s priamym odkazom na prihlásenie do systém

Prosíme všetkých študentov, aby svoje súhlasy v systéme potvrdili čím skôr, aby si tak zabezpečili funkčnosť preukazu ISIC.

 

 

VP č. 18/2019 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2019 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2019/2020.

Predpis je platný od 26. augusta 2019 a účinný od 1. septembra 2019.

<output>Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2019/2020</output>

<output>Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2019/2020</output>