Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímcie pohovory na PhD v AR 2022/2023

Akreditované študijné programy v študijných odboroch doktorandského štúdia na JLF UK v Martine pre prijímanie uchádzačov na akademický rok 2022/2023

 

 

 Študijný program

Študijný odbor

 

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Akad. titul

anatómia, histológia a embryológia

všeobecné lekárstvo

 

D/F

4/5

PhD.

normálna a patologická fyziológia

všeobecné lekárstvo

 

D/F

4/5

PhD.

vnútorné choroby

všeobecné lekárstvo

 

D/F

4/5

PhD.

pediatria

všeobecné lekárstvo

 

D/F

4/5

PhD.

neurológia

všeobecné lekárstvo

 

D/F

4/5

PhD.

urológia

všeobecné lekárstvo

 

D/F

4/5

PhD.

patologická anatómia a súdne lekárstvo

všeobecné lekárstvo

 

D/F

4/5

PhD.

klinická farmakológia

všeobecné lekárstvo

 

D/F

4/5

PhD.

lekárska biofyzika

všeobecné lekárstvo

 

D/F

4/5

PhD.

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

všeobecné lekárstvo

 

D/F

4/5

PhD.

farmakológia

farmácia

 

D/F

4/5

PhD.

ošetrovateľstvo

ošetrovateľstvo

 

D/F

4/5

PhD.

verejné zdravotníctvo

verejné zdravotníctvo

 

D/F

4/5

PhD.

zubné lekárstvo

zubné lekárstvo

 

D/F

4/5

PhD.

Organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2022/2023 schválené v Akademickom senáte JLF UK dňa 23.11.2021

Vnútorný predpis č.34/2021- rozhodnutie dekanky JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2022/2023


 PRÍLOHY K PODANIU PRIHLÁŠKY

 

 • prihláška (podpísaná - v prihláške uchádzač okrem iných údajov uvedie študijný program, tému dizertačnej práce, školiteľa a formu doktorandského štúdia (dennú/prezenčná alebo externú/dištančná). Tému dizertačnej práce si uchádzač vyberá zo zoznamu tém dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium, ktorý je zverejnený pri každom študijnom programe v študijnom odbore
 • životopis (podpísaný)
 • overená fotokópia dokladu o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom) a iba kópie  vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplomu
 • potvrdenie o ukončení vysokoškolského štúdia a výpis výsledkov štúdia druhého stupňa pre absolventov končiacich v uvedenom AR (k termínu prijímacích pohovorov)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, resp. doklad o zrealizovanej platbe)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác
 • rámcový projekt (podpísaný) k téme dizertačnej práce (stručný abstrakt)
 • potvrdenie o praxi a súhlas zamestnávateľa so štúdiom v externej forme
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
 • možnosť prihlásiť sa len na jeden študijný odbor, na jednu tému
 • uchádzač so špecifickými potrebami môže k prihláške pripojiť žiadosť na základe ktorej sa určí forma prijímacích pohovorov a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby (Čl. 47 ods. 6 Študijný poriadok JLF UK) Koordinátor: Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. - 043/2633 429;  banovcinovajfmed.uniba.sk
 • uchádzač o doktorandské štúdium, ktorý získal vysokoškolský diplom 2. stupňa v zahraničí musí spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium. Apostilovaná resp. superlegalizovaná kópia vysokoškolského diplomu 2. stupňa úradne preložená do slovenského jazyka sa predloží na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a so stanoviskom ministerstva a žiadosťou o vydanie dokladu o uznaní vzdelania vysokej škole na Slovensku. Tento doklad slúži ako vysokoškolský diplom 2. stupňa na území SR na akademické účely - akademické uznávanie dokladov o vzdelaní.

ÚDAJE NA VYKONANIE PLATBY ÚHRADY za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - kliknite TU


TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC - kliknite TU

 

Uchádzači o doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na akademický rok 2022/2023 môžu podávať prihlášku aj cez elektronický systém AIS2.

Pred vyplnením údajov si pozorne prečítajte pokyny na vypisovanie elektronickej prihlášky. Po zadaní požadovaných údajov je potrebné prihlášku potvrdiť, vytlačiť, podpísať a s prílohami zaslať na Referát doktorandského štúdia JLF UK v Martine. 

Vytlačené, podpísané prihlášky spolu s prílohami sa podávajú v podateľni

Dekanátu JLF UK v Martine (Malá Hora 4A, 036 01 Martin), resp. je ich možné zaslať poštou (rozhodujúci je dátum podacej pečiatky).

 


ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA  na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave

Vzor tlačiva PRIHLÁŠKA - III. stupeň vysokoškolského vzdelávania - prihláška musí byť podpísaná


UPOZORNENIE: Bez zaplatenia poplatku a kompletnej prihlášky so všetkými prílohami nebude uchádzač pozvaný na prijímacie pohovory!

 

 

DÓLEŽIÉ INFORMÁCIE

Prijímanie prihlášokdo 6. mája 2022
Prijímacie pohovory 2. - 3. júna 2022

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VP č. 27/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 23. 12. 2021.

Prílohy:

Príloha

Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2022/23.

 

 

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV

Univerzitná nemocnica v Martine garantuje jeden úväzok vo výške 0,5 pre novoprijatého doktoranda na každé pracovisko, pričom na I. Internej klinike a na  Chirurgickej klinike a TC sú po dva úväzky 0,5 a na Klinike detí a dorastu štyri 4 úväzky po 0,5 pre novoprijatých doktorandov v dennej forme štúdia. 

Doktorand s úväzkom 0,5 v zdravotníckom zariadení bude môcť lepšie realizovať súbeh doktorandského a špecializačného štúdia a ukončiť špecializačné štúdium v kratšom čase ako pri nižšom úväzku.  

Veríme, že táto informácia, ktorá je výsledkom opakovaných rokovaní medzi JLF UK a UNM pomôže pri Vašom rozhodovaní pre pokračovanie v doktorandskom štúdiu v dennej forme. 

Pre podrobnejšie informácie sa prosím obráťte na garantov príslušných študijných programov ako aj vedúcich pracovísk, na ktorých sa má vaše doktorandské štúdium realizovať.