Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie pohovory na PhD v AR 2024/2025

Akreditované študijné programy v študijných odboroch doktorandského štúdia na JLF UK v Martine pre prijímanie uchádzačov na akademický rok 2024/2025

Študijný program Študijný odborForma štúdia Dĺžka štúdiaAkad.titul
anatómia, histológia a embryológiavšeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
anestéziológia a resuscitáciavšeobecné lekárstvo D/E4/5PhD.
normálna a patologická fyziológavšeobecné lekárstvo D/E4/5PhD.
vnútorné chorobyvšeobecné lekárstvo D/E4/5PhD.
chirurgiavšeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
gynekológia a pôrodníctvovšeobecné lekárstvo D/E4/5PhD.
pediatriavšeobecné lekárstvo D/E4/5PhD.
neurológiavšeobecné lekárstvo D/E4/5PhD.
urológiavšeobecné lekárstvo D/E4/5PhD.
patologická anatómia a súdne lekárstvovšeobecné lekárstvo D/E4/5PhD.
klinická farmakológiavšeobecné lekárstvo D/E4/5PhD.
lekárska biofyzikavšeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
lekárska, klinická a farmaceutická biochémiavšeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.
farmakológiafarmáciaD/E4/5PhD.
ošetrovateľstvoošetrovateľstvoD/E4/5PhD.
verejné zdravotníctvoverejné zdravotníctvoD/E4/5PhD.
zubné lekárstvozubné lekárstvoD/E4/5PhD.

PODMIENKY

 • potvrdenie o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa (k termínu prijímacieho konania) 
 • úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru z príslušného študijného programu v študijnom odbore a svetového cudzieho jazyka
 • voľné školiace kapacity školiteľov príslušného študijného programu v študijnom odbore
 • limit počtu miest doktorandov dennej formy
 • možnosť prihlásiť sa len na jeden študijný program v študijnom odbore, na jednu tému

Organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2024/2025 schválené v Akademickom senáte JLF UK v Martine dňa 11. decembra 2023

Vnútorný predpis č. 43/2023 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2024/2025


PRÍLOHY K PODANIU PRIHLÁŠKY

 • prihláška (podpísaná) – v prihláške uchádzač okrem iných údajov uvedie študijný program, študijný odbor, tému dizertačnej práce, školiteľ, formu (dennú/prezenčnú alebo externú/dištančnú) doktorandského štúdia. Tému dizertačnej práce si uchádzač vyberá zo zoznamu tém dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium, ktorý je zverejnený pri každom študijnom programe v študijnom odbore
 • životopis - Europass (podpísaný)
 • potvrdenie o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa pre absolventov končiacich v uvedenom AR (k termínu prijímacieho konania)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, resp. potvrdenie o zrealizovanej platbe)
 • doklady o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom – overená kópia, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu - kópia)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (stručný opis tematického zamerania dizertačnej práce so stanovením predmetu výskumu, metodologických východísk a postupov, ciele výskumu a zoznam literatúry, ktoré uchádzač pokladá z hľadiska témy za kľúčové - podpísaný)
 • potvrdenie o praxi a súhlas zamestnávateľa so štúdiom v externej forme
 • potvrdenie praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti
 • uchádzač o doktorandské štúdium, ktorý získal vysokoškolský diplom 2. stupňa v zahraničí musí spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium
 • uznávanie dokladov o vzdelaní tretieho stupňa - TU
 • uchádzač so špecifickými potrebami môže k prihláške pripojiť žiadosť, na základe ktorej sa určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby; súčasťou prihlášky na štúdium uchádzača so špecifickými potrebami je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti;

          Koordinátor pre prácu s uchádzačmi so špecifickými potrebami:

         Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. (043/2666 429; lubica.banovcinovauniba.sk


ÚDAJE NA VYKONANIE PLATBY ÚHRADY za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - kliknite TU

(predpis na úhradu poplatku podľa vygenerovaného príkazu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme)

Doklad o zaplatení doručiť spolu s prihláškou!

Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti uchádzača na prijímacom pohovore nevracia!


TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC - kliknite TU

 

Uchádzači o doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na akademický rok 2024/2025 podávajú prihlášku výlučne cez elektronický systém AIS2.

Pred vyplnením údajov si pozorne prečítajte pokyny na vypisovanie elektronickej prihlášky. Po zadaní požadovaných údajov je potrebné prihlášku potvrdiť, vytlačiť, podpísať a s prílohami zaslať na Referát doktorandského štúdia JLF UK v Martine.

Vytlačené, podpísané prihlášky spolu s prílohami sa podávajú v podateľni Dekanátu JLF UK v Martine (Malá Hora 4A, 036 01 Martin), resp. je ich možné zaslať poštou (rozhodujúci je dátum podacej pečiatky).


ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA na štúdium na univerzite Komenského v Bratislave

- prihláška musí byť podpísaná!!!


 

UPOZORNENIE: Bez zaplatenia poplatku a kompletnej prihlášky so všetkými prílohami nebude uchádzač pozvaný na prijímacie pohovory!

 


HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

 • Výzva pracoviskám, ktoré majú akreditované študijné programy v študijných odboroch o nahlásenie tém a školiteľov do 14.1.2024. 
 • Nahlásenie tém a školiteľov z pracovísk na referát doktorandského štúdia do 14.2.2024.
 • Zverejnenie oznamu v masovokomunikačných prostriedkoch a na internete do 13.3.2024.
 • S témami dizertačných prác sa bude možné oboznámiť na Dekanáte JLF UK alebo webovej stránke JLF UK http://www.jfmed.uniba.sk  v časti „Doktorandské štúdium“.

 

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Prijímanie prihlášok na doktorandské štúdium                         do 6.5.2024

 • Pozvanie uchádzačov:                                                                 do 22.5.2024
 • Prijímacie pohovory:                                                                    5. - 6.6.2024
 • Oznámenie o výsledku prijímacích pohovorov:                     do 30 dní

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VP č. 42/2023 Smernica rektora UK Dodatok č. 7 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 12. 2023.

Prílohy: Príloha č. 5

Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2024/2025.

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

Univerzitná nemocnica v Martine garantuje navyše úväzok vo výške 0,3 pre novoprijatého doktoranda v dennej forme štúdia.

Doktorand s úväzkom 0,3 v zdravotníckom zariadení bude môcť lepšie realizovať súbeh doktorandského a špecializačného štúdia.  

Veríme, že táto informácia, ktorá je výsledkom rokovania medzi JLF UK a UNM pomôže pri Vašom rozhodovaní pre doktorandské štúdium v dennej forme na našej fakulte. 

Pre podrobnejšie informácie sa prosím obráťte na garantov príslušných študijných programov ako aj vedúcich pracovísk, na ktorých sa má vaše doktorandské štúdium realizovať.