Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie pohovory na PhD v AR 2021/2022

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV

 

Univerzitná nemocnica v Martine garantuje jeden úväzok vo výške 0,5 pre novoprijatého doktoranda na každé pracovisko, pričom na I. Internej klinike a na  Chirurgickej klinike a TC sú po dva úväzky 0,5 a na Klinike detí a dorastu štyri 4 úväzky po 0,5 pre novoprijatých doktorandov v dennej forme štúdia. 

Doktorand s úväzkom 0,5 v zdravotníckom zariadení bude môcť lepšie realizovať súbeh doktorandského a špecializačného štúdia a ukončiť špecializačné štúdium v kratšom čase ako pri nižšom úväzku.  

Veríme, že táto informácia, ktorá je výsledkom opakovaných rokovaní medzi JLF UK a UNM pomôže pri Vašom rozhodovaní pre pokračovanie v doktorandskom štúdiu v dennej forme. 

Pre podrobnejšie informácie sa prosím obráťte na garantov príslušných študijných programov ako aj vedúcich pracovísk, na ktorých sa má vaše doktorandské štúdium realizovať. 

Akreditované študijné programy v študijných odboroch doktorandského štúdia na JLF UK v Martine pre prijímanie uchádzačov na akademický rok 2021/2022

Študijný programŠtudijný odborForma štúdiaDĺžka štúdiaAkad. titul
anatómia, histológia a embryológiavšeobecné lekárstvo D/F4/5PhD.
normálna a patologická fyziológiavšeobecné lekárstvoD/F4/5PhD.
vnútorné choroby všeobecné lekárstvoD/F4/5PhD.
chirurgiavšeobecné lekárstvoD/F4/5PhD.
pediatriavšeobecné lekárstvoD/F4/5PhD.
neurológiavšeobecné lekárstvoD/F4/5PhD.
urológiavšeobecné lekárstvoD/F4/5PhD.
dermatovenerológiavšeobecné lekárstvoD/F4/5PhD.
anestéziológia a resuscitáciavšeobecné lekárstvoD/F4/5PhD.
patologická anatómi a a súdne lekárstvovšeobecné lekárstvoD/F4/5PhD.
klinická farmakológiavšeobecné lekárstvoD/F4/5PhD.
lekárska biofyzikavšeobecné lekárstvoD/F4/5PhD.
lekárska, klinická a farmaceutická biochémiavšeobecné lekárstvoD/F4/5PhD.
farmakológiafarmáciaD/F4/5PhD.
ošetrovateľstvoošetrovateľstvoD/F4/5PhD.
verejné zdravotníctvoverejné zdravotníctvoD/F4/5PhD.
zubné lekárstvozubné lekárstvoD/F4/5PhD.

 

 

Organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2021/2022 schválené v Akademickom senáte JLF UK dňa 7. decembra 2021


Vnútorný predpis č. 48/2020 - Rozhodnutie dekana JLF UK  o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2021/2022


PRÍLOHY K PODANIU PRIHLÁŠKY

 • prihláška (podpísaná - v prihláške uchádzač okrem iných údajov uvedie študijný program, tému dizertačnej práce, školiteľa a formu doktorandského štúdia (dennú/prezenčná alebo externú/dištančná). Tému dizertačnej práce si uchádzač vyberá zo zoznamu tém dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium, ktorý je zverejnený pri každom študijnom programe v študijnom odbore
 • životopis – Europas (podpísaný)
 • overená fotokópia dokladu o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom) a iba kópie  vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplomu
 • potvrdenie o ukončení vysokoškolského štúdia a výpis výsledkov štúdia druhého stupňa pre absolventov končiacich v uvedenom AR (k termínu prijímacích pohovorov)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, resp. doklad o zrealizovanej platbe)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác
 • rámcový projekt (podpísaný) k téme dizertačnej práce (stručný abstrakt)
 • potvrdenie o praxi a súhlas zamestnávateľa so štúdiom v externej forme
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
 • možnosť prihlásiť sa len na jeden študijný odbor, na jednu tému
  uchádzač so špecifickými potrebami môže k prihláške pripojiť žiadosť na základe ktorej sa určí forma prijímacích pohovorov a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby
 • uchádzač o doktorandské štúdium, ktorý získal vysokoškolský diplom v zahraničí musí dokladov k prihláške apostilovanú resp. superlegalizovaná kópiu vysokoškolského diplomu úradne preloženého do slovenského jazyka.

Údaje na vykonanie platby úhrady za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - kliknite TU


TÉMY DIZERTAČNÝCH PRAC  - kliknite TU

 

Uchádzači o doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na akademický rok 2021/2022 podávajú prihlášku cez elektronický systém AIS2.

Pred vyplnením údajov si pozorne prečítajte pokyny na vypisovanie elektronickej prihlášky. Po zadaní požadovaných údajov je potrebné prihlášku potvrdiť, vytlačiť, podpísať a s prílohami zaslať na Referát doktorandského štúdia JLF UK v Martine. 

Vytlačené, podpísané prihlášky spolu s prílohami sa podávajú v podateľni

Dekanátu JLF UK v Martine (Malá Hora 4A, 036 01 Martin), resp. je ich možné zaslať poštou (rozhodujúci je dátum podacej pečiatky)! 


ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave na AR 2021/2022

Vzor tlačiva PRIHLÁŠKA - III. stupeň vysokoškolského vzdelávania - prihláška musí byť podpísaná

 

UPOZORNENIE: Bez zaplatenia poplatku a kompletnej prihlášky so všetkými prílohami nebude uchádzač pozvaný na prijímacie pohovory!

 

 

Prijímanie prihlášokdo 10. mája 2021
Prijímacie pohovory3. -4. júna 2021