Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie pohovory na PhD v AR 2019/2020

Akreditované študijné odbory doktorandského štúdia na JLF UK v Martine pre prijímanie uchádzačov na akademický rok 2019/2020  

Študijný programForma štúdia Dĺžka štúdia Akademický titul
anatómia, histológia a embryológiaD/E4/5PhD.
normálna a patologická fyziológiaD/E4/5PhD.
vnútorné choroby D/E4/5PhD.
chirurgiaD/E4/5PhD.
gynekológia a pôrodníctvoD/E4/5PhD.
pediatriaD/E4/5PhD.
dermatovenerológiaD/E4/5PhD.
anestéziológia a resuscitáciaD/E4/5PhD.
patologická anatómia a súdne lekárstvoD/E4/5PhD.
klinická farmakológiaD/E4/5PhD.
lekárska biofyzikaD/E4/5PhD.
lekárska, klinická a farmaceutická biochémiaD/E4/5PhD.
farmakológiaD/E4/5PhD.
ošetrovateľstvoD/E4/5PhD.
verejné zdravotníctvoD/E4/5PhD.
urológiaD/E4/5PhD.
zubné lekárstvoD/E4/5PhD.

 

 

Prijímanie prihlášokdo 13. mája 2019
Prijímacie pohovory 3. - 4. júna 2019

 

Organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2019/2020 schválené v Akademickom senáte JLF UK dňa 21. mája 2018

Vnútorný predpis č. 18/2018 - Rozhodnutie dekana JLF UK o organizačnom zabezpečení a  podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK


 PRÍLOHY K PODANIU PRIHLÁŠKY

 

 • prihláška (podpísaná - v prihláške uchádzač okrem iných údajov uvedie študijný program, tému dizertačnej práce, školiteľa a formu doktorandského štúdia (dennú/prezenčná alebo externú/dištančná). Tému dizertačnej práce si uchádzač vyberá zo zoznamu tém dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium, ktorý je zverejnený pri každom študijnom programe
 • životopis (podpísaný)
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
 • potvrdenie o ukončení vysokoškolského štúdia a výpis výsledkov štúdia druhého stupňa pre absolventov končiacich v uvedenom akademickom roku (k termínu prijímacích pohovorov) - potvrdenie zo študijného oddelenia príslušnej fakulty
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, resp. doklad o zrealizovanej platbe)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (stručný abstrakt)
 • potvrdenie o praxi a súhlas zamestnávateľa so štúdiom v externej forme
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
 • možnosť prihlásiť sa len na jeden študijný odbor, na jednu tému
 • uchádzač so špecifickými potrebami môže k prihláške pripojiť žiadosť na základe ktorej sa určí forma prijímacích pohovorov a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby (Čl. 47 ods. 6 Študijný poriadok JLF UK) Koordinátor: Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. - 043/2633 429;  banovcinovajfmed.uniba.sk
 • uchádzač o doktorandské štúdium, ktorý získal vysokoškolský diplom 2. stupňa v zahraničí musí spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium. Apostilovaná resp. superlegalizovaná kópia vysokoškolského diplomu 2. stupňa úradne preložená do slovenského jazyka sa predloží na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a so stanoviskom ministerstva a žiadosťou o vydanie dokladu o uznaní vzdelania vysokej škole na Slovensku. Tento doklad slúži ako vysokoškolský diplom 2. stupňa na území SR na akademické účely - akademické uznávanie dokladov o vzdelaní. Uznávanie dokladov zo štúdia v zahraničí - tu

 


Údaje na vykonanie platby úhrady za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - kliknite TU

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC - kliknite TU

Uchádzači o doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na akademický rok 2019/2020 môžu podávať prihlášku aj cez elektronický systém AIS2.

Pred vyplnením údajov si pozorne prečítajte pokyny na vypisovanie elektronickej prihlášky. Po zadaní požadovaných údajov je potrebné prihlášku potvrdiť, vytlačiť, podpísať a s prílohami zaslať na Referát doktorandského štúdia JLF UK v Martine. 

Vytlačené, podpísané prihlášky spolu s prílohami sa podávajú v podateľni, resp. je ich možné zaslať poštou (rozhodujúci je dátum podacej pečiatky).

Dekanát JLF UK v Martine

Malá Hora 4A

036 01 Martin

 


ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave na AR 2019/2020

Vzor tlačiva PRIHLÁŠKA - III. stupeň vysokoškolského vzdelávania - prihláška musí byť podpísaná


UPOZORNENIE:

 • V prihláške je potrebné označiť vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača!
 • Bez zaplatenia poplatku a kompletnej prihlášky so všetkými prílohami nebude uchádzač pozvaný na prijímací pohovor!


Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2019/2020 - TU