Prijímacie pohovory na PhD v AR 2017/2018

Akreditované študijné odbory doktorandského štúdia na JLF UK pre prijímanie uchádzačov na akademický rok 2017/2018

 

Študijný program Forma štúdiaDĺžka štúdiaAkad. titul
anatómia, histológia a embryológiaD/E4/5PhD.
normálna a patologická fyziológiaD/E4/5PhD.
vnútorné choroby D/E4/5PhD.
chirurgiaD/E4/5PhD.
gynekológia a pôrodníctvoD/E4/5PhD.
pediatria D/E4/5PhD.
neurológiaD/E4/5PhD.
dermatovenerológiaD/E4/5PhD.
anestéziológia a resuscitácia D/E4/5PhD.
patologická anatómia a súdne lekárstvoD/E4/5PhD.
klinická farmakológiaD/E4/5PhD.
lekárska biofyzika D/E4/5PhD.
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia D/E4/5PhD.
farmakológia D/E4/5PhD.
ošetrovateľstvoD/E4/5PhD.
verejné zdravotníctvoD/E4/5

PhD.

 Organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na akademický rok 2017/2018 schválené v Akademickom senáte JLF UK dňa 16. mája 2016


Vnútorný predpis č. 24/2016 - Rozhodnutie dekana JLF UK Martine o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2017/2018


Prílohy k podaniu prihlášky

 • prihláška (podpísaná - v prihláške uchádzač okrem iných údajov uvedie študijný program, tému dizertačnej práce, školiteľa a formu doktorandského štúdia (dennú/prezenčná alebo externú/dištančná). Tému dizertačnej práce si uchádzač vyberá zo zoznamu tém dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium, ktorý je zverejnený pri každom študijnom programe
 • životopis (podpísaný)
 • potvrdenie o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa (k termínu prijímacích pohovorov)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, resp. doklad o zrealizovanej platbe)
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (stručný abstrakt)
 • potvrdenie o praxi a súhlas zamestnávateľa so štúdiom v externej forme
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
 • možnosť prihlásiť sa len na jeden študijný odbor, na jednu tému
 • uchádzač so špecifickými potrebami môže k prihláške pripojiť žiadosť na základe ktorej sa určí forma prijímacích pohovorov a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby (Čl. 47 ods. 6 Študijný poriadok JLF UK) Koordinátor: Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. - 043/2633 429;  banovcinovajfmed.uniba.sk
 • uchádzač o doktorandské štúdium, ktorý získal vysokoškolský diplom 2. stupňa v zahraničí musí spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium. Apostilovaná resp. superlegalizovaná kópia vysokoškolského diplomu 2. stupňa úradne preložená do slovenského jazyka sa predloží na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a so stanoviskom ministerstva a žiadosťou o vydanie dokladu o uznaní vzdelania vysokej škole na Slovensku. Tento doklad slúži ako vysokoškolský diplom 2. stupňa na území SR na akademické účely - akademické uznávanie dokladov o vzdelaní.

Údaje na vykonanie platby úhrady za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - kliknite TU

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC - kliknite TU

Uchádzači o doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na akademický rok 2017/2018 môžu podávať prihlášku aj cez elektronický systém AIS2.

Pred vyplnením údajov si pozorne prečítajte pokyny na vypisovanie elektronickej prihlášky. Po zadaní požadovaných údajov je potrebné prihlášku potvrdiť, vytlačiť, podpísať a s prílohami zaslať na Referát doktorandského štúdia JLF UK v Martine. 

Vytlačené, podpísané prihlášky spolu s prílohami sa podávajú v podateľni Dekanátu JLF UK v Martine (Malá Hora 4A, 036 01 Martin), resp. je ich možné zaslať poštou (rozhodujúci je dátum podacej pečiatky).

 

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave na AR 2017/2018

Vzor tlačiva PRIHLÁŠKA - III. stupeň vysokoškolského vzdelávania - prihláška musí byť podpísaná

UPOZORNENIE: Bez zaplatenia poplatku a kompletnej prihlášky so všetkými prílohami nebude uchádzač pozvaný na prijímacie pohovory!

 

Prijímanie prihlášokdo 15. 5. 2017
Prijímacie pohovory8. - 9. 6. 2017