Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Náležitosti k podaniu žiadosti o obhajobu

Jednou z podmienok prijatia žiadosti o povolenie dizertačnej práce k obhajobe je autorstvo alebo spoluautorstvo doktoranda minimálne v troch vedeckých prácach in extenso v medzinárodne uznávaných časopisoch evidovaných v databázach Web of Science, Medline alebo SCOPUS ako základnej podmienky prijatia. Aspoň v jednej z uvedených prác je doktorand prvým autorom.

Podrobnejšie informácie nájdete v informačných listoch - tu


Náležitosti k podaniu žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce odporúčame predkladať do 31. marca!


 

<output>Od 1.9.2019 nadobudla účinnosť Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov SR. </output>

 •  Odovzdávanie záverečných prác bude výhradne elektronické prostredníctvom AIS
 • od 1.9.2019 nadobudla účinnosť Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov SR - tu
 • Príloha k vyhláške č. 244/2019 Z.z. - tu
 • VP č. 5/2020 Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

  Predpis je platný a účinný od 18. mája 2020.

  <output></output>

ŠTUDIJNÝ ODBOR SA UVÁDZA BEZ KÓDOV - ČÍSEL!!!


K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand priloží: 

1. dizertačná práca v 5 vyhotoveniach (1x predseda OK, 3x oponenti, 1x dekanát - KŠIS) - dočasne zrušené!!!

2. dizertačná práca v elektronickej podobe - dočasne zrušené!!!

Návod na nahrávanie elektronickej verzie cez webovské rozhranie akademickej knižnice - https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/

3. zadanie (smernica rektora UK č. 7/2018) - originál zadania je nedeliteľnou súčasťou tlačenej verzie školského diela; elektronická a tlačená forma školského diela musia byť identické, okrem zadania, ktoré je bez podpisov v elektronickej verzii - (platné s účinnosťou od 19. októbra 2011) - výstup z AIS2

(zadanie - názov dizertačnej práce, anotácia a kľúčové slová v SJ/AJ zverejňuje do AIS2 referát PhD štúdia)

4. Zadanie 3x (podpísané garantom, školiteľom a študentom)

5. Zoznam publikačnej a prednáškovej činnosti 2x (smernica rektora UK č. 2/2013 o evidencii publikačnej činnosti) - poslednú stranu podpísať (vyžiadať zoznam z KŠIS JLF UK; kontaktná osoba: Jana Mazáková - jana.mazakova@uniba.sk)

6.  Žiadosť o povolenie obhajoby 2x 

7. Životopis 2x (podpísaný)

8. Posudok školiteľa 2x

9. Protokol o originalite školského diela od školiteľa 1x (platné s účinnosťou od 1. septembra 2010)- tu

- výstup z AIS2

- výstup z THESES

11. Návrh školiteľa na troch oponentov

13. Ročné hodnotenie k dátumu obhajoby dizertačnej práce

Doplňujúce informácie

 • Smernica rektora UK č. 7/2018 - Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a č. 2 

Predpis bol vydaný dňa 09.04.2018

 • Smernica rektora UK č. 6/2018 - Dodatok č. 2 VP č. 12/20136 Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Predpis je platný a účinný od 20.03.2018

 • Smernica rektora UK č. 2/2018 - úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác, habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave

Predpis bol vydaný dňa 17.1.2018

 

<output>

schválený predpis AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

Predpis bol vydaný dňa 23. 10. 2017.

</output>

<output>

schválený predpis AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

Predpis bol vydaný dňa 23. 10. 2017.

</output>

<output>

schválený predpis AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

Predpis bol vydaný dňa 23. 10. 2017.

</output>

<output>

schválený predpis AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

Predpis bol vydaný dňa 23. 10. 2017.

</output>

<output>

 

</output>

<output>

VP č. 12/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 2/2013 Smernici rektora UK o evidencii publikačnej činnosti.

Predpis je platný a účinný od 12. 05. 2017.

</output>


 Pozn: 

 • Informácie odovzdania všetkých náležitostí k obhajobe dizertačnej práce vopred konzultovať s Referátom doktorandského štúdia.
 • Prezentácia prednášky v programe Power Point
 • Časový interval prednášky cca 10 min.
 • Vybavuje: Eva Andrisová (Eva.Andrisovauniba.sk - 043/2633326)

 


 Upozornenie!

Upozorňujeme doktorandov dennej formy štúdia, že do dňa obhajoby dizertačnej práce musia byť voči fakulte a UK vyrovnané všetky finančné záväzky vrátane ukončenia Grantu UK a predloženia záverečnej správy s vyučtovaním využitia finančných prostriedkov poskytnutých na tento účel.