Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prihláška na dizertačnú skúšku

 


Prílohy:

1/ Písomná práca k dizertačnej skúške – 3x (hrebeňová väzba)

2/ Návrh školiteľa na oponenta- navrhovaný oponent by mal byť členom schválenej skúšobnej komisie v danom študijnom programe 


Vnútorný predpis č. 21/2023 - Študijný poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave

Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 13/2020

Predpis nadobúda účinnosť do 1. septembra 2023

 

 


 Akreditované študijné programy - tu