Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prihláška na dizertačnú skúšku

 


Prílohy:

1/ Písomná práca k dizertačnej skúške – 3x (hrebeňová väzba)

2/ Návrh školiteľa na oponenta- navrhovaný oponent by mal byť členom schválenej skúšobnej komisie v danom študijnom programe 


Vnútorný predpis č. 29/2014 - Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, platný od 14. mája 2014

 


 Akreditované študijné programy - tu