Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prihláška na dizertačnú skúšku

 


Prílohy:

1/ Písomná práca k dizertačnej skúške – 3x (hrebeňová väzba)

2/ Návrh školiteľa na oponenta- navrhovaný oponent by mal byť členom schválenej skúšobnej komisie v danom študijnom programe 


 Vnútorný predpis č. 13/2020 - Študijný poriadok JLF UK, platný od 1.septembra 2020

 


 Akreditované študijné programy - tu