Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Osnova písomnej časti k dizertačnej skúške

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR SA UVÁDZA BEZ KÓDOV - ČÍSEL!!!

 


 

Smernica rektora UK č. 7/2018 - Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a č. 2 

Predpis bol vydaný dňa 09.04.2018

 

 

<output>Smernica rektora UK č. 12/2013 - o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupnení na UK v Bratislave (Táto smernica nadobudla platnosť 28. augusta 2013 s účinnosťou dňa 1. septembra 2013)</output>