Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Osnova písomnej časti k dizertačnej skúške

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR SA UVÁDZA BEZ KÓDOV - ČÍSEL!!!

 


 

  • Smernica rektora UK č. 32/2023 - o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK

          Tento dokument nahádza zrušený predpis VP č. 12/2013

          Predpis je platný a účinný od 3.10.2023

          Prílohy: príloha

 

 

<output>Smernica rektora UK č. 12/2013 - o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupnení na UK v Bratislave (Táto smernica nadobudla platnosť 28. augusta 2013 s účinnosťou dňa 1. septembra 2013)</output>