Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

predsedníčka

JLF UK Martin
prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD., mim. prof. JLF UK Martin
doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPHJLF UK Martin
MUDr. Igor Malachovský, PhD. UNM Martin
MUDr. Katarína Mikušková, PhD. UNM Martin
MUDr. Ján Sitár, PhD. UNM Martin
Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPHLF UPJŠ Košice
MUDr. Stanislav Andrejko, PhD. LF UPJŠ Košice
MUDr. Adriána Petrášová, PhD. LF UPJŠ Košice
MUDr. Janka Jenčová, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Juraj Zajko, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Peter Stanko, PhD. OUSA LF UK Bratislava
prof. MUDr. Neda Markovská, PhD. SZU Bratislava
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA1. LF UK Praha
prof. MUDr. Zdeněk Broukal, DrSc. 1. LF UK Praha
doc. MUDr. Peter Tvrdý, PhD. LF UP Olomouc
doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD. FZO PU Prešov
MUDr. Juraj Strecha, PhD. Eurodent Medina, s.r.o. Martin
doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD. Dentálne centrum, s.r.o. Trnava