Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

predsedníčka

JLF UK Martin
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. JLF UK Martin
 doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.JLF UK Martin
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. JLF UK Martin
doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.JLF UK Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. JLF UK Martin
doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPHJLF UK Martin
doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Anton Mikolajčík, PhD. JLF UK Martin
PhDr. Jana Nemcová, PhD. JLF UK Martin
Mgr. Mária Zanovitová,PhD. JLF UK Martin
Mgr. Martina Lepiešová, PhD. JLF UK Martin
doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD. JLF UK Martin
Mgr. Ľubomíra Uherová, PhD. UNM Martin
doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. LF UPJŠ Košice
PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD. LF UPJŠ Košice
prof. PhDr. Darja Jarošová, PhD. LF OU Ostrava
doc. PhDr. Radka Bužgová, PhD. LF OU Ostrava
PhDr. Renáta Zeleníková, PhD. LF OU Ostrava
doc. PhDr. Lucia Síkorová, PhD. LF OU Ostrava
prof. PhDr. Andrea Pokorná, PhD.LF MU Brno
doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD., MPHFZ PU Prešov
Dr.h.c. prof. Anna Eliášová, PhD.FZ PU Prešov
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPHFZ PU Prešov
doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPHFZ SZU Banská Bystrica
doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.FZ KU Ružomberok
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.FOaZOŠ SZU Bratislava
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.KOaZOŠ SZU Bratislava
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.FZaSP TU Trnava
doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. FZV UP Olomouc
Mgr. Lenka Mazalová, PhD. FZV UP Olomouc
Mgr. Zděnka Mikšová, PhD. FZV UP Olomouc
prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD.ZSF JU České Budějovice
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.FSVaZ UKF Nitra
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. FSVaZ UKF Nitra
prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPHKOaZOS SZU Bratislava
doc. PhDr. Sylva Bártlová, PhD.ZSF České Budějovice