Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

predseda

JLF UK Martin
prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.JLF UK Martin
doc. MUDr. Oto Osina, PhD. JLF UK Martin
doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.LF UK Bratislava
doc. RNDr. Katarína Kozlíková, PhD. LF UK Bratislava
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.PrF UPJŠ Košice
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. LF UPJŠ Košice
doc. RNDr. Jana Staničová, PhD. ÚB UVL Košice
prof. Ing. Klára Čápová, PhD. EF ŽU Žilina
prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. EF ŽU Žilina
prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. EF ŽU Žilina
doc. Ing. Milan Smetana, PhD. EF ŽU Žilina
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. FE ŽU Žilina
doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. FE ŽU Žilina
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. FMFaI UK Bratislava
doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD. PF UPJŠ Košice
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. LF UP Olomouc
prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD.3. LF KU Praha