Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

predseda

JLF UK Martin
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO JLF UK Martin
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Valéria Kerná, PhD. UNM Martin
MUDr. Radovan Hrubý, PhD. NZZ Martin
prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD. LF UK Bratislava
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. FaF UK Bratislava
doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.  FaF UK Bratislava
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. LF UPJŠ a VOU Košice
doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. SZU Bratislava
PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc. SAV Bratislava
doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc. LF UP Olomouc
prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc. LF UO Ostrava