Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 

predseda

JLF UK Martin
prof. MUDr. Ján Danko, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. JLF UK Martin
doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Imrich Žigo, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Štefan Krivuš, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Ivana Kapustová, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Pera Móricová, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Jana Siváková, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Petra Šumichrastová, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, PhD.UN Martin
MUDr. Peter Szépe, CSc. UN Martin
MUDr. Stanislava Richterová, PhD. UM Martin
MUDr. Sivetsre Galo, PhD. GYN_FIV Žilina, s.r.o.
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Ivan Hollý, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Miroslav Redecha, PhD. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Štefan Lukačín, PhD. LF UPJŠ Košice - Šaca
doc. MUDr. Vladimír Kraus, PhD. LF UPJŠ Košice - Šaca
doc. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPHLF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. FNsP Bratislava - Ružinov
doc. MUDr. Igor Rusňák, PhD. UN Bratislava
doc. MUDr. Peter Štencl, CSc. UN Bratislava
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. NsP Nitra
prof. MUDr. Radovan Pilka, CSc. FN Olomouc