Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

predseda

JLF UK Martin
prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.JLF UK Martin
prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Marta Jošková, PhD. JLF UK Martin
doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD. JLF UK Martin
PharmDr. Martin Kertys,PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD. LF UK Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD. FaF UK Bratislava
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPHFaF UK Bratislava
doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD. FaF UK Bratislava
doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc. FaF UK Bratislava
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. FaF UK Bratislava
doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD. FaF UK Bratislava
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.LF UPJŠ Košice
prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.LF UPJŠ Košice
doc. MVDr. Martina Pilátová, PhD. LF UPJŠ Košice
RNDr. Michal Dubovický, CSc. SAV Bratislava
PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc. SAV Bratislava
RNDr. Mojmír Mach, PhD.SAV Bratislava