Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

Meno Pracovisko

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

predseda

JLF UK Martin
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. JLF UK Martin
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. JLF UK Martin
prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.
JLF UK Martin
doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD. JLF UK Martin
doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Eva Ochodnická, CSc. JLF UK Martin
prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Peter Szépe, CSc. UNM Martin
MUDr. Zdenko Huťka, CSc. UNM Martin
prof. MUDr. Štefan Polák, CSc. LF UK Bratislava
doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD. LF UK Bratislava
prof. RNDr. Iva Varga, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. LF UK Bratislava
prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc. LF UPJŠ Košice

RNDr. Enikö Račeková, PhD. 

SAV Košice
prof. MVDr. Viera Cigániková, PhD. UVLaF Košice
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. Onkologický ústav šv. Alžbety Bratislava
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. LF OU Ostrava