Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Henrieta Hudečková,PhD., MPH

predsedníčka

JLF UK Martin
prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Viera Švihrová, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Eelena Nováková, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc. LF UK Bratislava
prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. LF OU Ostrava
doc. MUDr. Jana Janoutová, PhD. LF OU Ostrava
doc. MUDr. Helena Kollárová, PhD. LF UP Olomouc
doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD. LF UP Olomouc
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. SZU Bratislava
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPHRÚVZ Trenčín
MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPHRÚVZ Martin
doc. MUDr. Vladimír Oleár, PhD. ŽILPO, s.r.o. Žilina
prof. MUDR. Anna Lišková, PhD. FN Nitra
MUDr. Ivana Holcátová, CSc. LF UK Praha