Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

predsedníčka

JLF UK Martin
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. JLF UK Martin
 doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.JLF UK Martin
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. JLF UK Martin
doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.JLF UK Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Viera Jakušová, PhD., MPHJLF UK Martin
MUDr. Anton Mikolajčík, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Štefan Sivák, PhD. JLF UK Martin
PhDr. Jana Nemcová, PhD. JLF UK Martin
Mgr. Mária Zanovitová,PhD. JLF UK Martin
Mgr. Martina Lepiešová, PhD. JLF UK Martin
Mgr. Juraj Čáp, PhD. JLF UK Martin
Mgr. Ľubomíra Ježová, PhD. UNM Martin
doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. LF UPJŠ Košice
PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. PhDr. Darja Jarošová, PhD. LF OU Ostrava
PhDr. Radka Bužgová, PhD. LF OU Ostrava
PhDr. Renáta Zeleníková, PhD. LF OU Ostrava
PhDr. Lucia Síkorová, PhD. LF OU Ostrava
doc. PhDr. Andrea Pokorná, PhD.LF MU Brno
doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD., MPHFZ PU Prešov
Dr.h.c. prof. Anna Eliášová, PhD.FZ PU Prešov
doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. FZ PU Prešov
doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPHFZ SZU Banská Bystrica
doc. PhDr. Elena Kadučáková, PhD.FZ KU Ružomberok
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.FOaZOŠ SZU Bratislava
Mgr. Lenka Mazalová, PhD. FZV UP Olomouc
Mgr. Zděnka Mikšová, PhD. FZV UP Olomouc
prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD.ZSF JU České Budějovice
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.FSVaZ UKF Nitra
doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPHFSVaZ UKF Nitra
doc. PhDr. Sylva Bártlová, PhD.ZSF České Budějovice