Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditované študijné programy

V tabuľke sú uvedené názvy študijných programov akreditovaných podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe vyjadrení Akreditačnej komisie podľa §84 ods. 4 písm. b) zákona, ktoré boli priznané na základe ministra školstva, vedy výskumu a športu SR zo dňa 30. októbra 2015 po komplexnej akreditácii.

Od 1.9.2019 nadobudla účinnosť Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov SR.

 

Študijný programŠtudijný odborForma štúdiaDĺžka štúdiaAkad. titulČasové obmedzenie
anatómia, histológia a embryológiavšeobecné lekárstvoD4PhD.časové obmedzenie do 31.8.2020
anatómia, histológia a embryológiavšeobecné lekárstvoE5PhD.časové obmedzenie do 31.8.2021
normálna a patologická fyziológiavšeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.časové obmedzenie do 31.8.2021
vnútorné choroby všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.

časové obmedzenie do najbližšej komplexnej akreditácie

chirurgiavšeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.časové obmedzenie do najbližšej komplexnej akreditácie
gynekológia a pôrodníctvovšeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.časové obmedzenie do 31.8.2021
pediatria všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.časové obmedzenie do najbližšej komplexnej akreditácie
neurológia všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.časové obmedzenie do najbližšej komplexnej akreditácie
dermatovenerológia všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.časové obmedzenie do najbližšej komplexnej akreditácie
anestéziológia a resuscitácia všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.časové obmedzenie do najbližšej komplexnej akreditácie
patologická anatómia a súdne lekárstvovšeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.časové obmedzenie do najbližšej komplexnej akreditácie
klinická farmakológia všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.časové obmedzenie do najbližšej komplexnej akreditácie
lekárska biofyzika všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.časové obmedzenie do najbližšej komplexnej akreditácie
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia všeobecné lekárstvoD/E4/5PhD.časové obmedzenie do najbližšej komplexnej akreditácie
farmakológia farmáciaD/E4/5PhD.časové obmedzenie do najbližšej komplexnej akreditácie
ošetrovateľstvoošetrovateľstvoD4PhD.časové obmedzenie do 31.08.2020
ošetrovateľstvoošetrovateľstvoE5PhD.časové obmedzenie do 31.08.2021
verejné zdravotníctvoverejné zdravotníctvoD/E4/5PhD.časové obmedzenie do najbližšej komplexnej akreditácie
zubné lekárstvozubné lekárstvoD4PhD.

časové obmedzenie do 31.8.2021

zubné lekárstvozubné lekárstvoE5PhD.časové obmedzenie do 31.8.2022
urológiavšeobecné lekárstvoD4PhD.časové obmedzenie do 31.8.2021
urológiavšeobecné lekárstvoE5PhD.časové obmedzenie do 31.8.2022

 

 

 

PREDSEDOVIA ODBOROVÝCH KOMISIÍ

Študijný program Meno predsedu OK
anatómia, histológia a embryológiaprof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.
normálna a patologická fyziológiaprof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
vnútorné choroby prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
chirurgiaprof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
gynekológia a pôrodníctvoprof. MUDr. Ján Danko, CSc.
pediatria prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
neurológiaprof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
dermatovenerológiaprof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
anestéziológia a resuscitácia prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
patologická anatómia a súdne lekárstvoprof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
klinická farmakológia prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
lekárska biofyzika prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.
farmakológiaprof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
ošetrovateľstvoprof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
verejné zdravotníctvoprof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
zubné lekárstvoprof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.
urológiaprof. MUDr. Ján Švihra, PhD.