Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditované študijné programy 2015

V tabuľke sú uvedené názvy študijných programov akreditovaných podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe vyjadrení Akreditačnej komisie podľa §84 ods. 4 písm. b) zákona, ktoré boli priznané na základe ministra školstva, vedy výskumu a športu SR zo dňa 30. októbra 2015 po komplexnej akreditácii.

 

Študijný programForma štúdiaDĺžka štúdiaAkad. titulČasové obmedzenie
anatómia, histológia a embryológiaD4PhD.časové obmedzenie do 31.8.2020
anatómia, histológia a embryológiaE5PhD.časové obmedzenie do 31.8.2021
normálna a patologická fyziológiaD/E4/5PhD.časové obmedzenie do 31.8.2021
vnútorné choroby D/E4/5PhD.bez časového obmedzenia
chirurgiaD/E4/5PhD.časové obmedzenie do najbližšej komplexnej akreditácie
gynekológia a pôrodníctvoD/E4/5PhD.časové obmedzenie do 31.8.2021
pediatria D/E4/5PhD.bez časového obmedzenia
neurológia D/E4/5PhD.bez časového obmedzenia
dermatovenerológia D/E4/5PhD.bez časového obmedzenia
anestéziológia a resuscitácia D/E4/5PhD.časové obmedzenie do najbližšej akreditácie
patologická anatómia a súdne lekárstvoD/E4/5PhD.časové obmedzenie do najbližšej akreditácie
klinická farmakológia D/E4/5PhD.bez časového obmedzenia
lekárska biofyzika D/E4/5PhD.bez časového obmedzenia
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia D/E4/5PhD.bez časového obmedzenia
farmakológia D/E4/5PhD.bez časového obmedzenia
ošetrovateľstvoD4PhD.časové obmedzenie do 31.08.2020
ošetrovateľstvoE5PhD.časové obmedzenie do 31.08.2021
verejné zdravotníctvoD/E4/5PhD.bez časového obmedzenia
zubné lekárstvoD4PhD.

časové obmedzenie do 31.8.2021

zubné lekárstvoE5PhD.časové obmedzenie do 31.8.2022
urológiaD4PhD.časové obmedzenie do 31.8.2021
urológiaE5PhD.časové obmedzenie do 31.8.2022

 

 

 

PREDSEDOVIA ODBOROVÝCH KOMISIÍ

Študijný program Meno predsedu OK
anatómia, histológia a embryológiaprof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.
normálna a patologická fyziológiaprof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
vnútorné choroby prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
chirurgiaprof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
gynekológia a pôrodníctvoprof. MUDr. Ján Danko, CSc.
pediatria prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
neurológiaprof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
dermatovenerológiaprof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
anestéziológia a resuscitácia prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
patologická anatómia a súdne lekárstvoprof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
klinická farmakológia prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
lekárska biofyzika prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.
farmakológiaprof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
ošetrovateľstvoprof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
verejné zdravotníctvoprof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
zubné lekárstvoprof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.
urológiaprof. MUDr. Ján Švihra, PhD.