Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová komisia

MenoPracovisko

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

 

predsedníčka OK

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin

č.tel.: 043/4132507

e-mail: hudeckova@jfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc. Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. Klinika telovýchovného lekárstva JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin

prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc. Ústav hygieny LF UK Bratislava
prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc. Ústav epidemiológie LF UPJŠ Košice  
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava