Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová komisia

MenoPracovisko

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

predseda OK

Interná klinika Gastroenterologická JLF UK a UNM Martin

č.tel.:043/4237573

e-mail: hyrdeljfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. Ústav farmakológie JLF UK Martin
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., mim. prof.  Ústav farmakológie JLFUK Martin
doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. Ústav farmakológie JLFUK Martin
prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc. Ústav experimentálnej farmakológie SAV Bratislava
prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc. Ústav farmakológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD. Katedra farmakológie a toxikológie FAF UK Bratislava
doc. RNDr. Ingrid Túmová, CSc. Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava