Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

predseda

JLF UK Martin
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. JLF UK Martin
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., mim. prof. JLF UK Martin
doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD. LF UK Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD. FaF UK Bratislava
doc. RNDr. Ingrid Túmová, CSc. FaF UK Bratislava
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD. FaF UK Bratislava
doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc. FaF UK Bratislava
prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.LF UPJŠ Košice
doc. MVDr. Martina Pilátová, PhD. LF UPJŠ Košice
RNDr. Michal Dubovický, CSc. SAV Bratislava
PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc. SAV Bratislava