Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová komisia

Meno Pracovisko

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

 

predseda OK

Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin

č.tel.: 043/4134185

e-mail: dankojfmed.uniba.sk

doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof. Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., mim. prof. Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD. Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. I. Gynekologicko - pôrodnícka klinika LF UK Bratislava
prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc. II. Gynekologicko - pôrodnícka klinika LF UK Bratislava
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. Gynekologicko - pôrodnícka klinika FN Nitra