Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová komisia

Meno Pracovisko

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

 

predseda OK

Urologická klinika JLF UK a UNM Martin

č.tel.: 043/4133034

e-mail: klimentjfmed.uniba.sk

prof MUDr. Ľudovít Laca, PhD. Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. Urologická klinika JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof. Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. Urologická klinika JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. Klinika hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD. Urologická klinika LF UPJŠ a FNsP Košice
prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD. Urologická klinika SZU Bratislava
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD. II. Chirurgická klinika SZU  NsP Roosevelta, Banská Bystrica
prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc. Chirurgická klinika LF UPJŠ Košice
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. Chirurgická klinika FN Prešov